Du glem­mer, Hel­le

BT - - DEBAT - PO­LI­TIK Sla­gel­se

An­na Han­sen

Hel­le Thor­ning- Sch­midt: Din 1. maj- ta­le be­stod til dels af at for­tæl­le, hvor dår­ligt Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti hav­de gjort i de­res re­ge­ring, men du glem­te man­ge ting. Blandt an­det at gø­re det bed­re for de æl­dre og sær­ligt de sva­ge, her­i­blandt de de­men­te. Der er ik­ke nok per­so­na­le på ple­je­hjem­me­ne, så det er umu­ligt for dem at kun­ne gi­ve be­bo­er­ne den ple­je og om­sorg, som de har be­hov for. Uha, og ma­den kun­ne man­ge ste­der væ­re væ­sent­lig bed­re og bil­li­ge­re. Hvad med bør­ne­in­sti­tu­tio­ner­ne, som du fl ot og ele­gant ta­ler uden om, og hvad med det, at der bli­ver fl ere un­ge hjem­lø­se? Men det har du nok ik­ke ob­ser­ve­ret. Det kan kun bli­ve bed­re med en ny re­ge­ring, hvil­ket jeg og­så hå­ber på sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.