CHOK: SKY­DER LØ

LO ka­ster bom­be ind i de­bat­ten om de pas­sivt for­sør­ge­de: Lav kon­tant­hjælp for­rin­ger for­del ved at ar­bej­de

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

KON­TAN­TE TAL

Her er den ube­kvem­me sand­hed om kon­tant­hjæl­pen, som man­ge har over­set:

Iføl­ge LO- øko­nom Mor­ten Aastrup er de­bat­ten om, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, blæst ud af pro­por­tio­ner. Det kan nem­lig al­le­re­de Sæn­ker man kon­tant­hjæl­be­ta­le sig at ar­bej­de for langt pen, for­rin­ger man sam­ti­dig de fle­ste men­ne­sker. I man­ge for­de­len ved at ta­ge et ar­bejjob har man des­u­den ad­gang de. Jo la­ve­re sats, des bed­re til fryn­s­e­go­de, der og­så skal kan det be­ta­le sig at bli­ve reg­nes med. hjem­me på so­fa­en. Et loft over kon­tant­hjæl­pen

Den­ne over­ra­sken­de ko­ner en dår­lig ide, me­ner Mor­klu­sion frem­går af en ny om­ten Aastrup. fat­ten­de be­reg­ning, som LO » Med de nu­væ­ren­de reg­ler har fo­re­ta­get. er der umid­del­bart ik­ke be

Den sky­der Ven­stres pla­ner hov for et loft, hvis for­må­let er ned og ram­mer en pæl ige­nat øge ge­vin­sten ved ar­bej­de. nem ar­gu­men­tet om, at ba­re Vo­res tal vi­ser, at for langt de man sæn­ker kon­tant­hjæl­f­le­ste er der al­le­re­de et stort pen for æg­te­par med børn in­ci­ta­ment til at ta­ge et ar­bejtil­stræk­ke­ligt me­get, skal de de. Vi me­ner ik­ke, at sat­ser­ne nok fin­de sig et job. er uri­me­ligt hø­je. Tal­le­ne

Så­dan er det ik­ke, og for­kla­vi­ser, at man le­ver re­la­tivt ring føl­ger: spar­somt, når man mod­ta­ger

I takt med at man sæn­ker kon­tant­hjælp. De nu­væ­ren­de sat­sen for kon­tant­hjælp, sti­sat­ser er på et ni­veau, hvor ger til­skud­det til hus­le­je og der er en be­ty­de­lig ge­vinst » Det skyl­des, at de for­skel­sø­sken­de­ra­bat i dag­in­sti­tu­ti­ved at væ­re i ar­bej­de, og hvis li­ge til­skud ret­tet mod bør­ne­onen så me­get, at det næ­sten man skæ­rer i sat­ser­ne, får det ne hol­der hån­den un­der dis­se ud­lig­ner ta­bet. næp­pe no­gen gavn­lig ef­fekt. fa­mi­li­er. Man skal skæ­re i

Hvis den ene æg­te­fæl­le derTvær­ti­mod sker der ba­re det, om­eg­nen af 8.000 kr. om må­ef­ter ta­ger et lav­t­lønsjob, skal at man ek­sem­pel­vis ram­mer ne­den for at få en lidt hø­je­re fa­mi­li­en læg­ge nye ud­gif­ter til en­li­ge for­sør­ge­re på kon­tant­ge­vinst, men det be­ty­der, at fag­for­e­ning, a- kas­se og hø­je­re hjælp uri­me­ligt hårdt, « si­ger fa­mi­li­ens rå­dig­heds­be­løb vil skat ind i hus­hold­nings­bud­han. nær­me sig fat­tig­doms­græn­get­tet. LO fik ide­en til at reg­ne på sen, selv hvis den ene får et

Sam­let set fal­der ge­vin­sten tal­le­ne, da Ven­stres for­mand lav­t­lønsjob. Man skal hu­ske LO- fak­ta: La­ve­re kon­tant­hjælp øger ik­ke ge­vin­sten for æg­te­par til at ar­bej­de

Lø­nind­komst

ved at ta­ge et ar­bej­de fra 1.062 kr. til søl­le 843 kr., hvis man sæn­ker kon­tant­hjæl­pen med 4.000 kr. pr. per­son.

Får næp­pe en gavn­lig ef­fekt

Lars Løk­ke Ras­mus­sen, i et in­ter­view i BT blev bedt om at for­kla­re, hvad han me­ner med et ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft’.

Han for­kla­re­de, at Ven­stre kun vil skæ­re i kon­tant­hjæl­pen, ik­ke i bør­ne­pen­ge og bo­ligsik­ring.

Bør­ne­fa­mi­li­er be­skyt­tes

Mor­ten Aastrup pe­ger på, at man skal man skæ­re me­get dybt i kon­tant­hjæl­pen, før det øger ge­vin­sten ved at ta­ge et ar­bej­de. at sam­fun­det er byg­get op om det hen­syn, at børn ik­ke skal vok­se op i fat­tig­dom, « si­ger han.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer, In­ger Støj­berg, er ik­ke lodret ue­nig i LOs ana­ly­se.

» Den vi­ser net­op, hvor­for der er be­hov for et kon­tant­hjælpsloft. Hvis man har et æg­te­par med børn, skal man tje­ne over 35.000 kr. om må­ne­den, før de har 1.100 kr. til sig selv. Det skyl­des den må­de, re­ge­rin­gen har ind­ret­tet ydel­ser­ne på. Vi for­slår, at man bå­de læg­ger et loft over, hvor me­get man sam­let set kan mod­ta­ge i of­fent­li­ge ydel­ser, og sam­ti­dig sæn­ker skat­ten for små ind­kom­ster. Det vil gi­ve en stør­re ge­vinst ved at ta­ge et ar­bej­de, « si­ger In­ger Støj­berg.

Hvort stor skal ge­vin­sten væ­re?

» Jeg har ik­ke et tal at læg­ge frem i dag. «

LOs be­reg­nin­ger vi­ser, at ge­vin­sten er ne­de på 1.000 kr.?

» Der­for er det hel­ler ik­ke nok at ind­fø­re et loft. Vi vil og­så sæn­ke skat­ten. Kom­bi­na­tio­nen af et loft og la­ve­re skat be­vir­ker, at det bed­re kan be­ta­le sig at ar­bej­de. «

Skal ge­vin­sten væ­re 2.000 kr.?

» Det er svært at si­ge. Jeg kan ba­re si­ge, at man skal ha­ve så me­get som mu­ligt ud af at ta­ge et ar­bej­de, « si­ger In­ger Støj­berg.

SØN­DAG 17. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.