’ I er for søl­le!’

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

Den ra­di­ka­le pro­fil Ze­nia Stam­pe er ude med ri­ven ef­ter os ’ be­kvem­me­lig­heds- egoi­sti­ske’ dan­ske­re.

På Fa­ce­book lan­ger hun hårdt ud ef­ter det fler­tal af dan­sker­ne, som i en sprit­ny me­nings­må­ling vil sen­de bå­d­flygt­nin­ge re­tur til lej­re uden for Eu­ro­pa.

» Til det er der ba­re at si­ge: Et fler­tal af dan­sker­ne li­der åben­bart af be­kvem­me­lig­hed­s­e­gois­me, « skri­ver Ze­nia Stam­pe, som blandt an­det er uden­rigs­po­li­tisk ord­fø­rer for De Ra­di­ka­le.

I ana­ly­se­in­sti­tut­tet Wil­kes me­nings­må­ling for Jyl­landsPo­sten vil godt 60 pro­cent af de ads­purg­te sen­de bå­d­flygt­nin­ge­ne re­tur til den afri­kan­ske si­de af Mid­del­ha­vet, hvor de kom fra, før den fa­re­ful­de færd til Eu­ro­pa i pro­p­fyld­te og of­te fal­de­fær­di­ge bå­de.

» Dan­mark! Jeg gi­der ik­ke ta­le dig ef­ter mun­den læn­ge­re. Det her er ba­re for søl­le, « skri­ver Ze­nia Stam­pe på Fa­ce­book.

Over­for bt. dk for­try­der hun ik­ke sin vold­som­me sva­da mod dan­sker­ne.

» Det er vel af be­kvem­me­lig­hed, at man hel­le­re vil ha­ve an­dre til at lø­se pro­ble­mer­ne end én selv. Det har jeg da svært ved at fin­de et bed­re ord for. Jeg sy­nes, den hold­ning er for søl­le, « si­ger Ze­nia Stam­pe.

» Og man kan jo godt si­ge sin ær­li­ge me­ning, selv­om man er i min­dre­tal, « fort­sæt­ter hun.

Hun me­ner, der mang­ler vil­je i EU til at lø­se pro­ble­met med de man­ge bå­d­flygt­nin­ge som druk­ner i de­res iver ef­ter at kom­me til Eu­ro­pa.

» Det er jo ik­ke det sam­me som at si­ge, at al­le, der kom­mer til Eu­ro­pa, skal ha­ve asyl. Men vi skal red­de dem, hvis liv er i fa­re, « si­ger Stam­pe.

Hun øn­sker en me­re so­li­da­risk for­de­ling af de bå­d­flygt­nin­ge, som en­der med at få asyl. Og det vil iføl­ge Stam­pe ik­ke fø­re til, at vi får fle­re afri­kan­ske bå­d­flygt­nin­ge til Dan­mark, idet vi i for­vej­en ta­ger fle­re flygt­nin­ge end man­ge an­dre EU- lan­de.

Her­hjem­me er Dansk Fol­ke­par­ti varm fo­re­ta­ler for at ind­fø­re den au­stral­ske mo­del og sen­de bå­d­flygt­nin­ge re­tur til lej­re uden­for lan­dets græn­ser.

Ze­nia Stam­pe ( R) er lodret ue­nig med fler­tal­let af dan­ske­re, som vil sen­de bå­d­flygt­nin­ge re­tur til flygt­nin­ge­lej­re på den afri­kan­ske si­de af Mid­del­ha­vet. Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.