Po­li­tisk boy­kot r

Eu­ro­pas stør­ste fly­sel­skabs an­sæt­tel­ses­for­hold er so­ci­al dum­ping, og den slags er ’ no­get svineri’, si­ger Kø­ben­havns over­borg­me­ster, Frank Jensen ( S)

BT - - NYHEDER - Jesper Kongskov jkon@ ber­ling­s­ke. dk Ole Hall

MOD­VIND

olha@ ber­ling­s­ke. dk

Det går ik­ke stil­le for sig, når Eu­ro­pas stør­ste fly­sel­skab, Ry­a­nair, lan­der i Dan­marks ho­ved­stad. Det kon­tro­ver­si­el­le, ir­ske fly­sel­skabs af­vis­ning af dan­ske overenskom­ster har væk­ket fag­be­væ­gel­sen til kamp i Ar­bejds­ret­ten, hvor par­ter­ne på ons­dag mø­der hin­an­den. Sam­ti­dig op­ru­ster kon­kur­ren­ter­ne mod Ry­a­nair i Kø­ben­havns Luft­havn, og i re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er fly­sel­ska­bets an­komst til ho­ved­sta­den ble­vet et varmt em­ne.

Og­så i kom­mu­ner­ne er Ry­a­nair strø­get til tops på dags­or­de­nen, og i dag gør Kø­ben- havns over­borg­me­ster, Frank Jensen ( S), det klart, at han for­by­der kom­mu­nens over 45.000 an­sat­te at fly­ve med Ry­a­nair i ar­bejds­ti­den: Selv om Ry­a­nairs bil­let­ter skul­le vi­se sig at væ­re de bil­lig­ste, skal kom­mu­nens me­d­ar­bej­de­re fra­væl­ge dem. År­sa­gen er, at Ry­a­nairs kon­tro­ver­si­el­le løn- og an­sæt­tel­ses­for­hold iføl­ge over­borg­meste­ren diskva­li­fi­ce­rer fly­sel­ska­bet fra at hand­le med kom­mu­nen.

» So­ci­al dum­ping er no­get svineri, som vi slår hårdt ned på her i Kø­ben­havn. Der­for stil­ler vi krav til al­le, der vil le­ve­re til kom­mu­nen, her­un­der sæl­ge os en fly­bil­let, om at de skal til­by­de de­res an­sat­te or­dent­li­ge løn- og ar­bejds­for­hold. Der­med har vi al­le­re­de et for­bud mod at fly­ve med Ry­a­nair. For vo­res reg­ler be­ty­der, at vi ik­ke ind­går kon­trak­ter el­ler kø­ber va­rer af le­ve­ran­dø­rer, som ik­ke gi­ver or­dent­lig løn, « ud­ta­ler over­borg­me­ster Frank Jensen i en e- mail.

Fle­re føl­ger trop

Ud­ta­lel­sen fra over­borg­meste­ren fal­der i den jour­na­li­sti­ske sing­le ’ Ry­a­nair: Fly­sel­ska­bet man­ge ha­der – men al­li­ge­vel fly­ver med’, som Ber­ling­s­ke ud­gi­ver i dag.

Over­borg­meste­rens ud­ta­lel­ser kom­mer i kølvan­det på an­dre kom­mu­ners skridt mod Ry­a­nair, der i marts for før­ste gang åb­ne­de ba­se i Kø­ben­havn ef­ter at ha­ve holdt sit ind­t­og i Bil­lund og i Aar­hus. De se­ne­ste uger har det lydt fra Al­bert­slund, Hvi­d­ov­re, Bal­lerup, Tår­n­by, Ring­s­ted, Roskil­de, Is­høj og Brønd­by kom­mu­ner, at man og­så her vil ind­fø­re krav om, at bil­let­ter frem­over kun må kø­bes ved fly­sel­ska­ber med dansk overenskomst.

Trods de man­ge po­li­ti­ske op­for­drin­ger samt pres fra fag­be­væ­gel­sen af­vi­ser Ry­a­nair blankt at teg­ne dansk overenskomst for pi­lo­ter og ka­bi­ne­per­so­na­le.

I Kø­ben­havns Kom­mu­ne pe­ger over­borg­me­ster Frank Jensen på det så­kald­te di­a­log- char­ter, som på­læg­ger kom­mu­nen at ta­ge hen­syn til, at der er or­dent­li­ge løn- og ar­bejds­for­hold i de virk­som­he­der, kom­mu­nen kø­ber va­rer og ydel­ser fra. Da kom­mu­nen med si­ne over 45.000 an­sat­te er lan­dets stør­ste ar­bejds­plads og i fle­re sam­men­hæn­ge er af­hæn­gig af fly­trans­port, kan en de fa­cto­boy­kot af Ry­a­nair ha­ve bå­de øko­no­misk og ik­ke mindst stor sym­bol­po­li­tisk be­tyd­ning.

Kø­ben­havns Kom­mu­ne læ­ner sig op ad SKI, Sta­tens og Kom­mu­ner­nes Ind­købs Ser­vi­ce, der for­sø­ger at for­hand­le gun­sti­ge pri­ser hjem

SØN­DAG 17. MAJ 2015 til stat og kom­mu­ner. SKIs ram­me­af­ta­le om ind­køb af fly­bil­let­ter in­de­hol­der en ar­bejds­klau­sul i hen­hold til ILO- kon­ven­tion nr. 94, der stil­ler krav til løn- og ar­bejds­for­hold.

» Ry­a­nair er ik­ke en af le­ve­ran­dø­rer­ne un­der SKIs ram­me­af­ta­le og bli­ver det hel­ler ik­ke, før der er or­dent­li­ge for­hold. Der­for er der hel­ler in­gen af kom­mu­nens me­d­ar­bej­de­re, som kom­mer til at be­nyt­te sig af Ry­a­nair i em­beds med­før, « ud­ta­ler Frank Jensen.

Det sker sjæl­dent, at så stor og in­ter­na­tio­nal en virk­som­hed som Ry­a­nair sam­ler dan­ske kom­mu­ner, fag­for­e­nin­ger og kri­ti­ske for­bru­ge­re i det om­fang, som det sker nu. Men i vir­ke­lig­he­den føl­ger Ry­a­nair blot den frem­gangs­må­de, sel­ska­bet har brugt over det me­ste af Eu­ro­pa. Hver gang Ry­a­nair åb­ner ba- ser i nye lan­de, fø­rer det til sam­men­stød med po­li­ti­ke­re og fag­for­e­nin­ger.

Den kom­mu­na­le op­stand mod Ry­a­nair bli­ver set som bå­de in­ter­es­sant og kon­tro­ver­si­el af Per Ni­ko­laj Bukh, der er pro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet og eks­pert i øko­no­mi­sty­ring og of­fent­lig le­del­se.

» Det er nyt, at ten­den­sen ram­mer luft­far­ten. Men det er en del af en stør­re bøl­ge, hvor vi de se­ne­ste 10- 15 år har set, at nor­mer­ne for hvad der er god op­før­sel i er­hvervs­li­vet har æn­dret sig. Og det gæl­der og­så i kom­mu­ner­ne. Det hand­ler ik­ke om lov­giv­ning, men om nor­mer for hvad der er etisk kor­rekt, « si­ger Per Ni­ko­laj Bukh.

Man­ge of­fent­li­ge virk­som­he­der har en sær­lig for­plig­tel­se til en etisk ad­færd i de­res ind­køb, ly­der det fra pro­fes­soren.

» Al­le kan jo bli­ve eni­ge om de over­ord­ne­de ram­mer, ek­sem­pel­vis at man ik­ke skal støt­te klyn­ge­bom­ber og bør­ne­ar­bej­de. Det er der en uni­ver­sel for­stå­el­se af. Det, der gør sa­gen mod Ry­a­nair i Dan­mark an­der­le­des, er, at

Kø­ben­havns over­borg­me­ster, Frank Jensen ( S), er gå­et ind i kam­pen for bed­re for­hold for Ry­a­nairs ka­bi­ne­per­so­na­le.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams og Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.