Ram­mer Ry­a­nair

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 17. MAJ 2015 her kan man godt dis­ku­te­re, om det dre­jer sig om en uni­ver­sel ret­tig­hed, el­ler om det sna­re­re er po­li­ti­ske hold­nin­ger, « si­ger Per Ni­ko­laj Bukh, der ik­ke me­ner, at det er en kom­mu­nal ker­ne­op­ga­ve at fø­re ak­tiv ar­bejds­mar­kedspo­li­tik på den må­de, som det sker over for Ry­a­nair.

’ Ry­a­nair er en pro­vo­ka­tion’

På Chri­sti­ans­borg har Ry­a­nair væ­ret drøf­tet in­ter­nt i fle­re par­ti­er, er­fa­rer Ber­ling­s­ke. Al­li­ge­vel har Fol­ke­tin­get af­holdt sig fra et stats­ligt for­bud mod at kø­be Ry­a­nair- bil­let­ter. Det af­hol­der dog ik­ke fol­ke­tings­po­li­tik­ker­ne fra at ud­tryk­ke po­li­tisk sym­pa­ti for de kom­mu­ner, som, især med so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­stre i spid­sen, er­klæ­rer Ry­a­nair mod­stand.

» Jeg for­står godt kom­mu­ner­nes re­ak­tion og hand­lin­ger. Vi vil ik­ke fin­de os i, at der kom­mer nog­le ude­fra og be­gyn­der at gø­re en prin­cipsag ud af, at vi ik­ke skal ha­ve vo­res ar­bejds­mar­keds­mo­del. Det er der ik­ke et el­ler an­det luft­fart­s­sel­skab, der skal kom­me og dik­te­re os, « si­ger Ane Hals­boe- Jør­gen­sen, der er So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes so­ci­al dum­ping- ord­fø­rer på Chri­sti­ans­borg.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er klar til at ta­ge en kamp for den dan­ske ar­bejds­mar­keds­mo­del ved EU- Dom­sto­len, hvis Ry­a­nair gør al­vor af trus­ler­ne, fast­lår po­li­ti­ke­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.