Ry­a­nair util­freds med po­li­tisk pres

BT - - NYHEDER - Ole Hall olha@ ber­ling­s­ke. dk Jesper Kongskov

MOD­SVAR

jkon@ ber­ling­s­ke. dk

Over­borg­me­ster Frank Jen­sens ( S) ud­ta­lel­ser om ar­bejds­for­hol­de­ne i Ry­a­nair bli­ver mod­sagt af det ir­ske fly­sel­skab. Frank Jensen har mis­for­stå­et, hvil­ke for­hold sel­ska­bets pi­lo­ter og ka­bi­ne­per­so­na­le har, ly­der det fra Ry­a­nairs ho­ved­kvar­ter i Dublin.

’ Vi er over­ra­ske­de over borg­me­ster Jen­sens upræ­ci­se kom­men­ta­rer, som ik­ke ta­ger hen­syn til det fak­tum, at Ry­a­nairs pi­lo­ter og ka­bi­ne­per­so­na­le får hø­je løn­nin­ger, jobsik­ker­hed og al­le­re­de har en kol­lek­tiv af­ta­le med Ry­a­nair’, skri­ver Ro­nan O’Ke­ef­fe, kom­mu­ni­ka­tions­chef i Ry­a­nair, til Ber­ling­s­ke, ef­ter at Frank Jensen har kaldt ar­bejds­for­hol­de­ne i Ry­a­nair ’ so­ci­al dum­ping’, som er ’ no­get svineri’.

Hos Ry­a­nair væk­ker det un­dren, at Kø­ben­havns Kom­mu­nes fle­re end 45.000 an­sat­te ik­ke må rej­se med fly­sel­ska­bet i em­beds­med­før.

’ Vi er og­så over­ra­ske­de over Jen­sens boy­kot set i ly­set af, at al­le Ry­a­nair- fly i Kø­ben­havn bli­ver ser­vi­ce­ret af ar­bej­de­re, der er re­præ­sen­te­ret af dan­ske fag­for­e­nin­ger,’ skri­ver Ry­a­nair- che­fen til Ber­ling­s­ke.

Un­drer sig over pri­o­ri­te­ring

Op­le­vel­sen hos det ir­ske sel­skab er, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne har valgt at fa­vo­ri­se­re kon­kur­ren­ten SAS frem for Ry­a­nair. Og det er en be­syn­der­lig pri­o­ri­te­ring.

’ Ry­a­nair be­ty­der vækst i turis­me, tra­fik og ar­bejds­plad­ser i Dan­mark på et tids­punkt, hvor SAS skæ­rer i an­tal­let af fly, luk­ker ru­ter, skæ­rer i pen­sio­ner­ne, skæ­rer i løn­nin­ger­ne og skæ­rer i ar­bejds­plad­ser­ne. Hvil­ken mo­del støt­ter borg­me­ster Jensen egent­lig?’ spør­ger Ry­a­nairs kom­mu­ni­ka­tions­chef.

Ef­ter­føl­gen­de har Ber­ling­s­ke mod­ta­get en e- mail, hvor fly­sel­ska­bet går end­nu vi­de­re og kal­der ud­ta­lel­ser­ne fra Frank Jensen us­an­de og kræn­ken­de.

’ Ik­ke ale­ne er borg­meste­rens ud­ta­lel­ser, som I har vi­de­re­gi­vet dem, us­an­de ( to­tal­ly fal­se, red.) og uden bund i vir­ke­lig­he­den, de er og­så me­get ære­kræn­ken­de’, skri­ver Paul Twe­ed, der for­u­den at væ­re se­ni­o­r­part­ner i Jo­hn­sons op­ly­ser, at han er Ry­a­nairs me­di­e­ad­vo­kat.

Han op­for­drer sam­ti­dig til, at over­borg­meste­rens ud­ta­lel­ser ik­ke bli­ver vi­de­re­gi­vet:

’ Jeg for­ven­ter, sær­ligt set i ly­set af vo­res kli­ents svar, at I ik­ke pu­bli­ce­rer dis­se uhyr­li­ge kom­men­ta­rer, som kan få os til at re­a­ge­re’.

Fly­sel­ska­bets for­ret­nings­mo­del og ar­bejds­for­hold bli­ver i en ny sing­le ud­gi­vet af Ber­ling­s­ke be­skre­vet af bl. a. ita­li­en­ske Ales­san­dra Coc­ca, der har ar­bej­det som stewar­des­se for Ry­a­nair. Iføl­ge Coc­ca fik hun in­gen løn un­der syg­dom, og hun me­ner des­u­den, at ’ ma­na­ge­ment by fear’ var ud­bredt i Ry­a­nair, og at man hur­tigt kun­ne mi­ste sit ar­bej­de, hvis man be­gik selv små fejl. Ud­ta­lel­ser, der får fly­sel­ska­bet til at po­in­te­re skrift­ligt, at Coc­ca ik­ke var di­rek­te an­sat af Ry­a­nair, men an­sat via be­man­dings­sel­ska­bet Crewlink. Des­u­den kal­der sel­ska­bet hen­des ud­ta­lel­ser for ’ us­an­de’ uden dog at præ­ci­se­re, hvad der er for­kert i hen­des ud­sagn.

Ry­a­nair kæm­per i dis­se uger for at ta­ge en stor bid af det dan­ske mar­ked, ef­ter at sel­ska­bet i marts åb­ne­de en ba­se i Kø­ben­havns Luft­havn. Ons­dag ven­ter et mø­de i Ar­bejds­ret­ten med den dan­ske fag­be­væ­gel­se. Af­hæn­gigt af hvor­dan mø­det fal­der ud, ri­si­ke­rer Ry­a­nair at bli­ve mødt af kon­flikt fra mid­ten af ju­ni.

Ry­a­nair- top­chef Mi­cha­el O’Leary drøm­mer om at kapre fle­re kun­der i Dan­mark. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­bro

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.