’ ’

BT - - NYHEDER - Frank Jensen, Kø­ben­havns over­borg­me­ster

So­ci­al dum­ping er no­get svineri, som vi slår hårdt ned på her i Kø­ben­havn

» Men jeg har godt nok me­get svært ved at se, det skul­le lyk­kes for dem. Det er i mi­ne øj­ne helt gro­tesk, at Ry­a­nair sy­nes, det er i de­res lod at kom­me og un­der­mi­ne­re en me­re end 100 år gam­mel mo­del, som vir­ker. Vi har et vel­or­ga­ni­se­ret ar­bejds­mar­ked, som ik­ke er po­li­tisk for­hand­let men net­op fag­ligt parts- for­hand­let, og der er Ry­a­nair jo en pro­vo­ka­tion, for­di de vil gø­re op med det, « si­ger Ane Hals­boe- Jør­gen­sen.

Men når man igang­sæt­ter en de fa­cto- boy­kot, som det er til­fæl­det i fle­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kom­mu­ner, bli­ver det vel net­op til en po­li­tisk sag og ik­ke en ar­bejds­fag­lig?

» Ry­a­nair gjor­de sa­gen po­li­tisk, da le­del­sen op­ly­ste, at den vil­le un­der­mi­ne­re he­le vo­res ar­bejds­mar­keds­mo­del. Der tog Ry­a­nair sa­gen til et an­det ni­veau end ba­re at si­ge, at de ik­ke vil for­hand­le overenskomst med vo­res fag­for­e­nin­ger, « si­ger Ane Hals­boe- Jør­gen­sen og til­fø­jer, at fol­ke­tings­grup­pen ik­ke vil op­for­dre til boy­kot af det ir­ske fly­sel­skab:

» Men per­son­ligt vil­le jeg al­drig fly­ve med Ry­a­nair. «

Den bor­ge­li­ge fløj har væ­ret min­dre ty­de­lig i de­bat­ten. Dog har Li­be­ral Al­li­an­ces Joachim B. Ol­sen ud­talt, at fra­væ­ret af overenskom­ster ik­ke bør står i vej­en for at kø­be bil­let­ter hos Ry­a­nair:

» I vir­ke­lig­he­den er det dej­ligt, at der er kon­kur­ren­ce på fly­om­rå­det – det gi­ver bil­li­ge fly­bil­let­ter. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.