En stewar­des­se

BT - - NYHEDER -

BAG FA­CA­DEN

Ole Hall

Jesper Kongskov Per­so­na­let hos Ry­a­nair skul­le ik­ke ba­re tå­le over­fus­nin­ger fra vre­de kun­der. De måt­te og­så slu­ge stri­ben af spa­re­til­tag, som O’Leary og den øv­ri­ge di­rek­tion be­slut­te­de i ho­ved­kvar­te­ret i Dublin. Et af dem kom i 2004. Ry­a­nair hav­de ind­til da el­lers kla­ret sig over for­vent­ning på børs­mar­ke­det med sto­re kurs­hop som føl­ge af hø­je væk­stra­ter og so­li­de over­skud. Men sel­ska­bet kun­ne i et en­kelt kvar­tal ik­ke le­ve op til in­ve­sto­rer­nes for­vent­ning til pro­fi tten.

Ak­tie­kur­sen dyk­ke­de med me­re end 30 pro­cent, da Ry­a­nair frem­lag­de si­ne eft er ak­tie­mar­ke­dets vur­de­ring skuff en­de tal. Pro­fi tten lød el­lers på over 1,5 mia. kr. det år. Men ak­tio­næ­rer­ne var al­li­ge­vel tviv­len­de. For at sik­re Ry­a­nair en så høj over­skuds­grad som mu­ligt svin­ge­de O’Leary spa­rek­ni­ven end­nu en­gang og fandt nye ste­der at skæ­re om­kost­nin­ger bort. Han med­del­te de an­sat­te på fl ye­ne, at de ik­ke kun­ne ny­de gra­tis kaff e, Stift et i 1985 af To­ny Ry­an og har ho­ved­sæ­de i Dublin. Eu­ro­pas stør­ste fl ysel­skab, be­skæft iger cir­ka 10.000 me­d­ar­bej­de­re og ven­ter at trans­por­te­re ca 100 mio. pas­sa­ge­rer i år. Ope­re­rer i ca 30 eu­ro­pæ­i­ske luft hav­ne og har en fl åde på fl ere end 300 fl y af ty pen Air­bus 737- 800. te og vand på fl yet læn­ge­re, da det på­lag­de sel­ska­bet for sto­re ud­gif­ter. Frem­over måt­te man selv med­brin­ge vand­fl asker og kaff epul­ver, hvis man for­ud­så, at man blev tørstig un­der fl yve­tu­ren. Kort eft er fi k O’Leary end­nu en idé: Nu måt­te de an­sat­te ik­ke læn­ge­re bru­ge ov­ne­ne om bord til at op­var­me egen med­bragt mad. Det­te kun­ne med­fø­re ek­stra om­kost­nin­ger til ren­gø­ring.

Ry­a­nair- bos­ser­ne spej­de­de eft er fl ere over­fl ødi­ge om­kost­nin­ger, og blik­ket faldt på me­d­ar­bej­der­nes sy­ge­fra­vær. De an­sat­tes sy­ge­da­ge var og­så ble­vet en unød­ven­dig stor om­kost­ning for Ry­a­nair, lød det fra le­del­sen. David O’Bri­en, da­væ­ren­de he­ad of ope­ra­tions, ud­send­te et me­mo til al­le Ry­a­nair- an­sat­te, som hav­de væ­ret fra­væ­ren­de i fem da­ge el­ler me­re i lø­bet af de se­ne­ste 12 må­ne­der. He­ri for­tal­te han, at fl ere end 10.000 ar­bejds­da­ge var ble­vet tabt for Ry­a­nair på grund af an­sat­tes fra­vær, hvil­ket iføl­ge O’Bri­en sva­re­de til syv fl y uden be­sæt­ning i et helt år. Ry­a­nair- che­fen fastslog, at en så høj fre­kvens af fra­vær be­tød, at an­dre måt­te ar­bej­de ek­stra. Alt fra­vær vil­le i frem­ti­den bli­ve mo­ni­to­re­ret tæt, og der var brug for ’ dra­ma­ti­ske og ved­va­ren­de for­bed­rin­ger’ i frem­mø­det, lød det fra O’Bri­en. Yder­li­ge­re fi k de an­sat­te be­sked på at be­kræft e, at de hav­de mod­ta­get hans me­mo og sam­ti­dig gi­ve de­res chef en skrift lig for­kla­ring på, hvad de vil­le gø­re for at und­gå yder­li­ge­re fra­vær frem­over.

De nye spa­re­til­tag og pres­set for at und­gå sy­ge­da­ge kom oven i de i for­vej­en ud­for­dren­de vil­kår, som Ry­a­nair bød sit ka­bi­ne­per­so­na­le. Om­sat­te i 2014 for godt 35 mil­li­ar­der kro­ner og tjen­te cir­ka 3,9 mil­li­ar­der kro­ner eft er skat. Be­gynd­te at fl yve fra Kø­ben­havns Luft havn i marts i år. Ven­ter ved årets ud­gang at ha­ve 12 ru­ter fra Kø­ben­havn. Ry­a­nairs af­vis­ning af dan­ske overenskom­ster har væk­ket fag­be­væ­gel­sen til kamp i Grund­løn­nen var lav for stewar­des­ser og stewar­der, da de i ste­det skul­le tje­ne en stor del af de­res løn som pro­vi­sion ved at sæl­ge mad, drinks, lot­te­ri­kupo­ner, dutyfree og un­der­hold­ning om bord på fl yet. I 2002 op­ly­ste O’Leary, at om­trent 80 pro­cent af den sam­le­de ud­be­ta­ling til stewar­der og stewar­des­ser kom fra bonus og pro­vi­sion. Den­ne for­de­ling æn­dre­de sig eft er alt at døm­me en del over åre­ne. Uan­set hvad be­tød mo­del­len, at der var stor for­skel på de an­sat­tes løn fra den ene må­ned til den an­den.

Be­tal for uni­form og op­si­gel­se

Man måt­te som Ry­a­nair- an­sat og­så indstil­le sig på, at sik­ker­he­den i an­sæt­tel­sen var be­græn­set. Cir­ka 60 til 70 pro­cent af ka­bi­ne­per­so­na­let blev ik­ke hy­ret di­rek­te af Ry­a­nair, men var der­i­mod an­sat af be­man­dings­sel­ska­ber, som le­je­de ar­bejds­kraft en ud til Ry­a­nair.

En kon­trakt fra et af de helt sto­re sel­ska­ber, Crewlink, fra 2012 vi­ser, hvad man som Ry­a­nair- stewar­des­se måt­te gå med til. En af dem, der un­der­skrev så­dan en kon­trakt, var ita­li­en­ske Ales­san­dra Coc­ca, der for­lod sit job som bu­tiks­an­sat i Ita­li­en, da hun var ble­vet fri­stet af Ar­bejds­ret­ten, hvor par­ter­ne mø­der hin­an­den på tirs­dag. I Kø­ben­havns Kom­mu­ne må de an­sat­te ik­ke fl yve med Ry­a­nair i ar­bejds­ti­den. Kom­mu­ner­ne Al­bert­slund, Hvi­d­ov­re, Bal­lerup, Tår­n­by, Ring­s­ted, Roskil­de, Is­høj og Brønd­by vil li­ge­le­des ind­fø­re krav om, at bil­let­ter frem­over kun må kø­bes hos fl ysel­ska­ber med dansk overenskomst. en jo­ban­non­ce, som lok­ke­de med en til­væ­rel­se som stewar­des­se. Det for­try­der hun i dag. Da Ales­san­dra Coc­ca fi k job­bet, blev hun bedt om at un­der­skri­ve en kon­trakt, som gav hen­de mar­kant rin­ge­re vil­kår end i de gam­le, tra­di­tio­nel­le fl ysel­ska­ber.

Iføl­ge kon­trak­ten hav­de Coc­ca mel­lem nul og to ugers op­si­gel­ses­var­sel, afh æn­gigt af hvor læn­ge hun hav­de væ­ret an­sat. De før­ste 12 må­ne­der var prø­ve­tid. Hvis hun selv sag­de op in­den for de før­ste 15 må­ne­der, skul­le hun be­ta­le et ad­mi­ni­stra­tions­ge­byr på 200 eu­ro.

Coc­ca skul­le ar­bej­de ud fra luft - hav­nen i Ryg­ge i Nor­ge, men kun­ne uden var­sel og kom­pen­sa­tion fl yt­tes til en hvil­ken som helst an­den af Ry­a­nairs ba­ser. Da hun ar­bej­de­de på et irsk re­gi­stre­ret fl y, var der iføl­ge kon­trak­ten ta­le om en irsk an­sæt­tel­se, og an­sæt­tel­ses­for­hol­det var der­for un­der­lagt irsk lov­giv­ning. Løn­nen var 16,20 eu­ro ( 120 kro­ner) per blok­ti­me – det vil si­ge den tid, fl yet re­elt var i luft en. I be­lø­bet var in­de­holdt uspe­ci­fi ce­re­de til­læg for op­ga­ver før og eft er fl yv­ning, ar­bej­de på søn- og hel­lig­da­ge samt for­plej­ning.

Var hun syg i tre da­ge el­ler me­re,

SØN­DAG 17. MAJ 2015 hav­de hun pligt til for egen reg­ning at ind­hen­te og frem­vi­se en læ­ge­er­klæ­ring. Crewlink hav­de for egen reg­ning ret til at kræ­ve hen­de un­der­søgt af en an­den læ­ge. I gi­vet fald skul­le læ­gen rap­por­te­re til Crewlink om Coc­cas sund­heds­til­stand, og Crewlink hav­de ret til at op­be­va­re dis­se da­ta. Ik­ke ba­re luft hav­ne­nes sik­ker­heds­per­so­na­le, men og­så Ry­a­nair hav­de ret til til hver en tid at kun­ne un­der­sø­ge hen­des ta­ske og per­son­li­ge ejen­de­le, med­bragt un­der ar­bej­de. Coc­ca skul­le selv fi nan­si­e­re ID- kort til luft hav­ne og skul­le des­u­den be­ta­le 30 eu­ro om må­ne­den for uni­for­men i det før­ste år.

Grun­det min­dre fl ytra­fi k om vin­te­r­en kun­ne Ry­a­nair og Crewlink sen­de Coc­ca på ube­talt or­lov fi re uger om året. Kon­trak­ten gav hen­de ret til fi re ugers fe­rie, hvor hun vil­le få ud­be­talt 60 eu­ro dag­ligt. Dog hav­de ar­bejds­gi­ve­ren ret til at afl yse al­le­re­de god­kendt fe­rie uden var­sel, og Coc­ca måt­te her­eft er æn­dre si­ne fe­ri­e­pla­ner. Iføl­ge kon­trak­ten hav­de Coc­ca des­u­den pligt til uden be­ta­ling at stå til rå­dig­hed et uspe­ci­fi ce­ret an­tal da­ge om året på en må­de, så hun kun­ne mø­de på ar­bej­de in­den for en ti­me.

Fy­ret for at væ­re ’ for fl ink’

Coc­ca for­tæl­ler i dag, at hun og an­dre af Ry­a­nairs stewar­des­ser bo­e­de sam­men i dele­lej­lig­he­der, og at det ik­ke var unor­malt, at Ry­a­nair- stewar­des­ser i pe­ri­o­der måt­te sove på sam­me væ­rel­ser, for­di

olha@ ber­ling­s­ke. dk

jkon@ ber­ling­s­ke. dk Tirs­dag skal Ry­a­nair i Ar­bejds­ret­ten for at for­sva­re de an­sat­tes for­hold . Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.