Es be­ken­del­ser

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 17. MAJ 2015 de med kort var­sel blev fl yt­tet fra en ba­se til en an­den. Det ske­te iføl­ge Coc­ca og­så, at stewar­des­ser af og til måt­te ind­kvar­te­re sig i mid­ler­ti­di­ge bo­li­ger og så­gar over­nat­te i luft hav­ne. Hun blev af­ske­di­get eft er ti må­ne­ders an­sæt­tel­se af sin over­ord­ne­de. Iføl­ge hen­de selv, for­di che­fen men­te, at hun brug­te for me­get tid på at væ­re ’ for fl ink ved pas­sa­ge­rer­ne’. Selv om hun hav­de skre­vet un­der på, at hun ik­ke vil­le brin­ge Ry­a­nair i miskre­dit og ik­ke vil­le off ent­lig­gø­re op­lys­nin­ger om sel­ska­bet, gik hun di­rek­te til den nor­ske fag­for­e­ning Pa­rat, som i dag fø­rer en sag for Coc­ca. Sa­gen hand­ler bl. a. om, at hun iføl­ge kon­trak­ten med Ry­a­nair hav­de en prø­ve­pe­ri­o­de på et år. Men iføl­ge norsk lov­giv­ning må løn­modt a g e r e højst ha­ve en prø­ve­pe­ri­o­de på et halvt år.

Ales­san­dra Coc­ca er en af de me­get få ud af fl ere tu­sin­de tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de Ry­a­nair- an­sat­te, som er vil­lig til med navns næv­nel­se at ud­ta­le sig åbent om for­hol­de­ne i Ry­a­nair. År­sa­gen til, at man­ge an­dre hol­der sig til­ba­ge, er iføl­ge hen­de, at de in­gen juri­disk be­skyt­tel­se har og ry­ger di­rek­te ud i kul­den, hvis de står frem. Hen­des kon­trakt un­der­støt­ter det­te, da det frem­går, at en­hver yt­ring om Ry­a­nair el­ler vi­de­re­gi­vel­se af in­ter­ne op­lys­nin­ger om sel­ska­bet kan fø­re til søgs­mål og krav om er­stat­ning. Sel­ska­bets le­del­se udø­ver ’ ma­na­ge­ment by fear’, si­ger hun.

» Der er he­le ti­den frygt for at gø­re no­get for­kert blandt de an­sat­te. Hvert ene­ste lil­le fejl­trin kan bli­ve rap­por­te­ret, og så er du fær­dig. Der­for tør in­gen gø­re op­rør in­de­fra. Man er et styk­ke vildt i et lø­ve­bur, « for­tæl­ler hun i dag. stod ka­bi­ne­per­so­na­let af fi re un­ge ita­li­e­ne­re. De to i co­ck­pit­tet var fra Dan­mark. In­gen af dem måt­te ud­ta­le sig for Ry­a­nairs le­del­se.

Kri­tik prel­ler af

I Dan­mark har Ry­a­nairs al­ter­na­ti­ve og græn­se­sø­gen­de løn- og an­sæt­tel­ses­vil­kår op­le­vet sti­gen­de po­li­tisk be­vå­gen­hed. Sel­ska­bets vil­kår an­ses af man­ge som kon­tro­ver­si­el­le.

’ Sla­ve­lig­nen­de for­hold’, har ar­bejds­mar­keds­for­sker Hen­ning Jør­gen­sen sagt om an­sæt­tel­ses­kon­trak­ter­ne, og po­li­ti­ke­re fra bå­de En­heds­li­sten, SF, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le har kri­ti­se­ret ar­bejds­for­hol­de­ne i Ry­a­nair i skar­pe ven­din­ger. Og­så Ven­stres Jens Ro­h­de har kri­ti­se­ret Ry­a­nairs må­de at ind­gå kon­trak­ter med per­so­na­let på

For­u­den at pres­se på for en overenskomst har Fly­ve­bran­chens Per­so­na­le Uni­on skudt en kampag­ne i gang, som for­sø­ger at over­be­vi­se de dan­ske fl yrej­sen­de om, at for­hol­de­ne hos Ry­a­nair er uri­me­li­ge. Der bli­ver ud­delt fol­de­re, ind­kaldt til de­bat­mø­der og ar­ran­ge­ret hap­pe­nings, der har til for­mål at ka­ste lys over for­hol­de­ne hos det ir­ske lav­pris­sel­skab.

An­dre ser dog løn- og ar­bejds­for­hold som et spørgs­mål, der kun an­går Ry­a­nair, vi­k­ar­bu­reau­et og de an­sat­te.

» Der er in­gen, der ta­ger an­sæt­tel­se i en virk­som­hed, hvis de har et bed­re al­ter­na­tiv. Der er hel­ler in­gen, der har tvun­get no­gen til at ta­ge an­sæt­tel­se i Ry­a­nair, så der er alt­så ik­ke no­gen, der ta­ber her. Hvis Ry­a­nairs an­sat­te øn­ske­de an- dre løn­for­hold, kun­ne de jo gå til an­dre sel­ska­ber, og så vil­le Ry­a­nair væ­re tvun­get til at be­ta­le hø­je­re løn. I vir­ke­lig­he­den er det dej­ligt, at der er kon­kur­ren­ce på fl yom­rå­det. Det gi­ver bil­li­ge fl ybil­let­ter, og det kom­mer jo al­le dan­sker­ne – især de lav­t­løn­ne­de – til go­de. Det be­ty­der, at det ik­ke kun er folk med man­ge pen­ge, der har råd til at ta­ge på fe­rie med fl y. Det er su­per po­si­tivt, « har fol­ke­tings­med­lem for Li­be­ral Al­li­an­ce Joachim B. Ol­sen sagt.

De­bat­ten i Dan­mark har ik­ke gjort det sto­re ind­tryk på Ry­a­nairs Mi­cha­el O’Leary. Han me­ner, at kri­tik­ken er for­fejl­et, og at den byg­ger på pro­pa­gan­da fra fag­for­e­nin­ger. Over­ord­net er ar­bejds­for­hol­de­ne ’ gre­at’ hos Ry­a­nair, og fag­be­væ­gel­sen har iføl­ge O’Leary be­vidst skabt løg­ne om sel­ska­bet – ’ for . at dæk­ke over de­res egen fi asko og Ry­a­nairs suc­ces’.

» Vi be­skæft iger 10.000 me­d­ar­bej­de­re. Ik­ke en af dis­se me­d­ar­bej­de­re er tvun­get til at ar­bej­de for os, og hvis vi ik­ke til­by­der vo­res folk go­de for­hold, så rej­ser de og fi nder et an­det ar­bej­de, « si­ger Mi­cha­el O’Leary, der for­tæl­ler, at de an­sat­te hos Ry­a­nair får god løn, go­de ar­bejds­ti­der, lov til at ar­bej­de på sprit­nye fl y, har jobsik­ker­hed – og i mod­sæt­ning til hos man­ge an­dre luft fart­s­sel­ska­ber er de ik­ke tru­et af nedskæ­rin­ger og løn­re­duk­tio­ner.

Ry­a­nairs le­del­se er ble­vet kon­tak­tet for en kom­men­tar til Coc­cas kri­tik, men sel­ska­bet har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re den.

Tid­li­ge­re Ry­a­nair- stewar­des­se Ales­san­dra Coc­ca er en af de få, der tør ud­ta­le sig of­fent­ligt. De fle­ste ti­er af frygt for, at fly­sel­ska­bet gør al­vor af trus­ler om rets­sfor­føl­gel­se.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.