FAR­VEL TIL ET

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

PO­RTRÆT

Han har gen­nem fem år­ti­er væ­ret en del af hund­redt­u­sin­de af dan­ske­res liv. Hvad en­ten de nu har vidst det el­ler ej.

For har der stå­et en Mar­gret­he- skål i køk­ken­ska­bet, hængt en ele­gant vej­r­sta­tion på væg­gen, lydt mu­sik fra en B& O- tran­si­stor­ra­dio el­ler stå­et en ka­bel­trom­le i red­skabs­sku­ret, så var af­sen­den Jacob Jensen. En af de mest iko­ni­ske dan­ske in­du­stri­el­le de­sig­ne­re no­gen­sin­de.

Nu er han død. 89 år gam­mel. Fred­fyldt, op­ly­ser fa­mi­li­en i en pres­se­med­del­el­se. So­vet stil­le ind i sit hjem ved Lim­fjor­den. Om­gi­vet af sin fa­mi­lie.

Far tæ­ske­de sø­ster ihjel

Hans død og ef­ter­mæ­le lig­ger dog mile­vidt fra det liv, han blev født ind i. Og en op­vækst i stor fat­tig­dom med en far, der var så tem­pe­ra­ments­fuld og vol­de­lig, at han ban­ke­de Ja­cobs sø­ster ihjel.

Den op­vækst har han uden at ryste på hån­den selv for­talt om i selv­bi­o­gra­fi­en ’ An­der­le- des, men ik­ke mær­ke­ligt. En de­sig­ners erin­drin­ger’, som ud­kom til­ba­ge i 1997.

Det var på det mør­ke­ste Vester­bro, at han blev født i 1934. I en lil­le lej­lig­hed med wc på køk­ken­trap­pen og tør­re tær­sk på da­gor­de­nen. Fa­de­ren ik­ke ale­ne gjor­de, hvad han kun­ne, for at for­hin­dre, at søn­nen over­ho­ve­det kom til ver­den, han slog som sagt og­så Ja­cobs sø­ster med så stor bruta­li­tet, at hun dø­de. Og han ban­ke­de sin egen bror til in­va­lid.

Med så­dan en hver­dag var der må­ske ik­ke så me­get at

SØN­DAG 17. MAJ 2015 si­ge til, at Jacob Jensen ik­ke var den stør­ste ørn i sko­len. Fak­tisk var han så håb­løst rin­ge, at han som 13- årig blev smidt ud og var nødt til kom­me ud at tje­ne i så ung en al­der.

Det før­ste, han ka­ste­de sig over, var at bli­ve gård­mu­si- kant. I kon­fir­ma­tions­ga­ve hav­de han få­et en har­moni­ka. Så den tra­ske­de han rundt med. Fra gård til gård. Det holdt hel­ler ik­ke læn­ge.

Så blev han slag­ter­lær­ling i Kød­by­en. Det holdt halvan­det år.

Selv­om Jacob Jensen næp­pe hav­de me­get at tak­ke sin vol­de­li­ge far for, så var det al­li­ge­vel tak­ket væ­re sit fædre­ne op­hav, at han fik ge­lej­det sit liv i den rig­ti­ge ret­ning. Dén, der man­ge år se­ne­re skul­le mun­de ud i ver­dens­be­røm­mel­se og rig­dom.

Li­ge­som sin far tog han nem­lig en ud­dan­nel­se som mø­bel­pol­strer. Og selv­om

Ar­kiv­fo­to fra 2001 af den iko­ni­ske de­sig­ner Jacob Jensen, som fre­dag dø­de i en al­der af 89. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.