DESIGN- IKON

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 17. MAJ 2015 han i sin bi­o­gra­fi kal­der sit sven­destyk­ke for ’ en gy­se­lig sag, be­truk­ket med stor­blom­stret cre­ton­ne, så den kom til at lig­ne en bred­ba­get fi­sker­ko­ne på den år­li­ge ud­flugt til Dy­re­havs­bak­ken’, så var en smal sti ba­net til at sø­ge op­ta­gel­se på Kunst­hånd­vær­ker­sko­len, hvor Jørn Utzon in­spi­re­re­de ham til at ka­ste sig over in­du­stri­elt design.

En klas­si­ker blev skabt

Og så­dan gik det til, at han i be­gyn­del­sen af 1950er­ne fik ar­bej­de som de­sig­ner på Sig­vard Ber­na­dot­te & Actor Bjørn. Og fik op­ga­ven med at de­sig­ne en ny skål for den nystar­te­de fa­brik Rosti.

» Jeg teg­ne­de en mo­del og vi­ste den til en kol­le­ga, som syn­tes, den var fin. Teg­nin­gen blev over­ladt til Alf Ri­mer, som la­ve­de fan­ta­sti­ske mo­del­ler, « for­tal­te Jacob Jensen i 2007 til Ber­ling­s­ke. Og fort­sat­te:

» Han la­ve­de en mo­del, vi la­ve­de og­så et par al­ter­na­ti­ve og send­te det he­le ud til ma­le­ren. Jeg be­slut­te­de mig for en rød, lidt ly­se­re end ja­pansk lak. Da ma­lin­gen var tør, tog jeg til­ba­ge til kon­to­ret og stil­le­de re­sul­ta­tet på bor­det for­an Sig­vard. Han var be­gej­stret. «

» Vi rin­ge­de til Rosti, og de to stil­le mænd fra fa­brik­ken kom for at se re­sul­ta­tet. Præ­sen­ta­tio­nen var en­kel. Mo- tak, det ser godt ud’. Jeg for­kla­re­de mo­del­len for dem, de tog den med sig, op­ga­ven var løst. «

Der­med blev Mar­gret­he­skå­len født. Og blev i øv­rigt opkaldt ef­ter den da­væ­ren­de kron­prin­ses­se, som Sig­vard Ber­na­dot­te var mor­bror til.

Prisvin­den­de rid­der

Der­fra var vej­en til suc­ces ba­net og ver­den åb­net for den sta­dig un­ge Jacob Jensen, som ef­ter nog­le år i USA vend­te hjem og åb­ne­de sin egen teg­ne­stue, som fra 1964 og helt frem til 1991 sam­ar­bej­de­de med B& O.

Han har vun­det fle­re end 100 in­ter­na­tio­na­le pri­ser, er slå­et til rid­der af Dan­ne­brog og er re­præ­sen­te­ret på mu­se­er ver­den over. Ik­ke mindst på Mu­se­um of Mo­dern Art i New York, som har en per­ma­nent Jacob Jensen- ud­stil­ling.

Pri­vat var han og­så gan­ske ak­tiv og suc­ces­rig. Tre æg­te­ska­ber nå­e­de han, fem børn - hvoraf søn­nen Ti­mo­t­hy Jacob Jensen si­den 1991 har ført den iko­ni­ske fa­mi­lie­virk­som­hed vi­de­re - samt 10 bør­ne­børn.

Og hvor re­sten af ver­den nu har mi­stet et sandt de­sig­ner- ikon, er det dem, der har mi­stet et uku­e­ligt livs­styk­ke. En mand, en far, en bedste­far, der var frisk til det sid­ste, og så sent som få da­ge før sin død gav in­ter­view til en bog om B& O.

Jacob Jen­sens liv slut­ter dér, hvor det be­gynd­te. På Vester­bro. På Ve­stre Kir­ke­gård, hvor så man­ge an­dre sto­re per­son­lig­he­der lig­ger. Thor­vald Stau­ning, Jens Ot­to Krag. Tove Dit­lev­sen. Ro­bert Ja­cob­sen.

Og må­ske er ki­sten al­le­re­de valgt. I hvert fald stod Jacob Jensen Design sam­men med be­gra­vel­ses­for­ret­nin­gen Tom­merup Ki­ster i 2010 bag lan­ce­rin­gen af en de­sig­n­er­ki­ste ved navn ’ Di­a­man­ten’.

Jacob Jensen med den iko­ni­ske E76 te­le­fon, som han selv har de­sig­net for B& O.

Mar­gret­he- skå­len fra 1954 står i de fle­ste dan­ske hjem.

Det var og­så Jacob Jensen, der de­sig­ne­de det­te Beo­cen­ter fra B& O.

Den smuk­ke tran­si­stor­ra­dio fra B& O har fyldt man­ge dan­ske stu­er med dej­lig mu­sik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.