’ Tak for­di du red

Sha­ker Redha var over­be­vist om, at han skul­le dø eft er en jetski­u­lyk­ke. Men en hol­land­sk mand fi k ham red­det op ad van­det

BT - - NYHEDER - Louise Brodt­ha­gen Jensen lje@ bt. dk BT man­dag

HEL­TE­GER­NING

For en uge si­den var Sha­ker Redha over­be­vist om, at han ik­ke skul­le le­ve me­get læn­ge­re.

Han var ble­vet ka­stet af sin nye jetski, som han mi­ste­de kon­trol­len over un­der en alt for hur­tig tur ud for Sko­vs­ho­ved Havn. Stærkt ned­kø­let og for­kom­men lå han i van­det og tænk­te, at han skul­l­le dø. Men hol­land­ske Koos Meuzelaar vil­le det an­der­le­des. Så mens dan­sker­ne slik­ke­de sol og tak­nem­me­ligt nød at hol­de fri tors­dag, tak­ke­de 26- åri­ge Sha­ker man­den, der red­de­de hans liv.

BT var med, da de to mænd mød­tes for før­ste gang, si­den Koos Meuzelaars im­po­ne­ren­de red­nings­ind­sats sid­ste søn­dag. Sam­men med ven­nen Marc var han ude på sit så­kald­te SUP ( Stand Up Pad­dle)- bo­ard, da han så Sha­ker Redha ry­ge af sin jetski. Mens ven­nen sat­te eft er jetski­en, sat­te Koos Meuzelaar kurs mod den 26- åri­ge mand, der lå i van­det, og fi k ham bragt sik­kert i land.

» Jeg tænk­te fak­tisk, at han sej­le­de rig­tig hur­tigt og sag­de det til min ven. Plud­se­lig var der et kæm­pe plask, og da jeg kom der­hen, tænk­te jeg, åh nej, han har jo ik­ke no­gen vå­d­dragt på. Så det er jeg glad for at se, at han har nu, « si­ger hol­land­ske Koos Meuzelaar og smi­ler til Sha­ker Redha, der straks un­der­stre­ger, at han al­drig - som i søn­dags - har tænkt sig at sej­le uden vå­d­dragt igen.

Jetski- en­tu­si­a­sten røg nem­lig i van­det iført al­min­de­lig jog­gingtøj, som da det først blev vå­dt og koldt var med til at for­vær­re si­tu­a­tio­nen og be­svær­lig­gjor­de red­nin­gen af den 26- åri­ge mand en del.

Øm­me ben

» Han var me­get tung, og­så al­le­re­de me­get kold, så han re­a­ge­re­de ik­ke helt. Jeg be­gynd­te med at ha­le ham op på bo­ar­det, men han gik lidt i pa­nik, for­di han faldt i van­det igen, så jeg end­te med at læg­ge ham på bo­ar­det og selv svøm­me ind, « for­tæl­ler Koos Meuzelaar, hvis ben var øm­me og træt­te de før­ste par da­ge eft er kraft præ­sta­tio­nen.

» Du vil­le sik­kert ha­ve gjort det sam­me, « ly­der det be­ske­dent fra hol­læn­de­ren til sin nye ven.

Og det er fak­tisk ik­ke helt skudt ved si­den af.

» Jeg red­de­de fak­tisk to per­so­ner sid­ste som­mer. Der var nog­le i en lil­le båd, der gik i styk­ker og kæn­tre­de, og så hjalp jeg med med at træk­ke bå­den til­ba­ge til hav­nen, « for­tæl­ler Sha­ker Redha, der al­le­re­de fi re da­ge eft er ulyk­ken er klar til at gå i van­det igen. Det er han nødt til, for­kla­rer han.

En tur på jet- ski

» Jeg drøm­mer sta­dig om det og bli­ver væk­ket af det om nat­ten. Den for­skræk­kel­se får jeg ik­ke væk, så jeg er nødt til at kom­me ud i van­det igen, si­ger han og sen­der sam­ti­dig et par go­de råd vi­de­re til an­dre med for­kær­lig­hed for vand­sport.

» Husk al­tid at ha­ve vå­d­dragt på, og at red­nings­ve­sten sid­der or­dent­ligt. Det gjor­de min ik­ke. Og sejl al­drig ale­ne! Det gør jeg hel­ler ik­ke igen, « si­ger han og sen­der sin red-

SØN­DAG 17. MAJ 2015 nings­mand end­nu et smil, in­den de ud­ve­kl­ser num­re, så de kan aft ale en dag, hvor Koos Meuzelaar kan få no­get af den ga­ve, Sha­ker Redha vil foræ­re red­nings­man­den. Og hvad kun­ne væ­re me­re pas­sen­de end en jetski- tur på van­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.