PÅ AF­VÆN­NING

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

SI­DE­LINJ­EN

’ Ka­ren er dan­sker­nes mi­ni­sterd­ar­ling’. Så­dan lød det i Me­troXpress i ja­nu­ar 2014. Ef­ter at hun avan­ce­re­de fra fø­de­va­re­mi­ni­ster til ju­stits­mi­ni­ster røg Ka­ren Hæk­kerup helt til tops på ba­ro­me­te­ret over mi­ni­ster­po­pu­la­ri­tet.

I sin tid som so­ci­al­mi­ni­ster hav­de hun og­så kon­se­kvent lig­get i den øver­ste halv­del af po­pu­la­ri­tets­må­lin­ger­ne, men nu ind­t­og hun før­ste­plad­sen.

Ni må­ne­der se­ne­re for­lod hun al­li­ge­vel dansk po­li­tik for at ta­ge imod til­bud­det om et job som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Land­brug og Fø­de­va­rer - hvor hun ef­ter­fulg­te Ven­stre­man­den Sø­ren Ga­de.

Hvad var det egent­lig li­ge, der ske­te?

» Ja­men der var jo fan­tast­ske me­nings­må­lin­ger, og jeg stod til at få et fan­ta­stisk valg. Jeg kun­ne ba­re mær­ke, at jeg ik­ke er den dér gam­le po­li­ti­ker­ty­pe, der bli­ver på Chri­sti­ans­borg i 30- 40 år, til man bli­ver bå­ret ud. Jeg vil­le og­så no­get an­det. Og jeg kig­ge­de mig om­kring og tænk­te over, hvor­når det var det rig­ti­ge tids­punkt at træ­de ud, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup, og læ­ner sig til­ba­ge i di­rek­tør­sto­len på sit kon­tor på ot­ten­de eta­ge i Land­brug og Fø­de­va­rers byg­ning på Axel Torv i Kø­ben­havn. Ud­sig­ten over Kø­ben­havns tår­ne er fan­ta­stisk fra de sto­re vin­du­er - må­ske bed­re end fra Justits­mi­ni­ste­ri­et i Slots­holms­ga­de om­rin­get af be­svær­li­ge em­beds­mænd.

Var ik­ke plan­lagt

Ka­ren Hæk­kerup hav­de dog ik­ke plan­lagt at for­la­de re­ge­rin­gen før val­get.

» Jeg hav­de på in­gen må­de plan­lagt, at jeg skul­le træ­de ud af re­ge­rin­gen in­den et valg. Jeg var ik­ke ak­tivt job­sø­gen­de, men da Land­brug og Fø­de­va­rer tog fat i mig og spurg­te, om jeg vil­le snak­ke med dem om den­ne stil­ling, kun­ne jeg mær­ke, at det trak, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup. den da­væ­ren­de SF- for­mand An­net­te Vil­helm­sen, i au­gust 2013, som of­fer for et in­ter­nt krav fra Vil­helm­sen, der øn­ske­de en ny pro­fil. Til al­les over­ra­skel­se, in­klu­si­ve sin egen, blev Ka­ren Hæk­kerup fø­de­va­re­mi­ni­ster. Og selv om hun kun sad på den post i fi­re må­ne­der og tre da­ge, nå­e­de hun at ska­be go­de for­bin­del­ser. Så go­de, at det var hen­de, Land­brug og Fø­de­va­rer tænk­te på, da Sø­ren Ga­de for­lod di­rek­tør­po­sten ef­ter at ha­ve tabt en in­tern magt­kamp i top­pen af land­brugs­ma­sto­don­ten.

» Men der er jo man­ge po­li­ti­ke­re før mig, der har for­ladt po­li­tik til for­del for et spæn­den­de job i er­hvervs­li­vet - f. eks. Lot­te Bunds­gaard ( S), Rik­ke Hvils­høj ( V), Git­te Se­e­berg ( Ny Al­li­an­ce), El­se­beth Ger­ner Nielsen ( R), « si­ger Ka­ren Hæk­kerup.

Er det, for­di du tviv­ler på, at I kan vin­de næ­ste valg, og det er for ke­de­ligt at væ­re al­min­de­ligt fol­ke­tings­med­lem?

Fød­der­ne op i so­fa­en

ar­bejds­dag, slå fød­der­ne op i so­fa­en og tæn­de fjern­sy­net, og så fin­der jeg ud af, hvad der er sket. Hvis jeg alt­så gi­der. «

SØN­DAG 17. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.