De smut­te­de og­så, før det var

BT - - NYHEDER -

Lyk­ke Fri­is ( V) var kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster fra 2009- 11. I 2013 for­lod hun po­li­tik ef­ter at væ­re ble­vet ud­pe­get til pr­o­rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen Git­te Lil­le­lund Bech ( V) var for­svars­mi­ni­ster fra 2010- 11. Nu er hun di­rek­tør i bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Hav­ne.

Fo­to: Tom­my Ko­fo­ed

Le­ne Es­per­sen

( K) var ju­stits­mi­ni­ster fra 2001- 08, øko­no­mi- og er­hvervs­mi­ni­ster fra 2008- 10 og uden­rigs­mi­ni­ster fra 2010- 11, samt for­mand for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti fra 2008- 11. Novem­ber 2014 med­del­te hun, at hun for­lod dansk po­li­tik for at bli­ve ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Ar­ki­tek­tvirk­som­he­der.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Pia Gjel­lerup

( S) var ju­stits­mi­ni­ster i 1993, er­hvervs­mi­ni­ster 1998- 2000 og fi­nans­mi­ni­ster 2000- 01. Hun var 2007- 2014 chef for den po­li­ti­ske af­de­ling i Dan­marks Jurist- og Øko­nom­for­bund ( Djøf), og er nu le­der af Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Jakob Axel Nielsen

( K) var trans­port- og ener­gi­mi­ni­ster 2007 og der­ef­ter sund­heds­mi­ni­ster 2007- 10. Han for­lod po­li­tik i 2010 for at bli­ve ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ale­ris Pri­vat­ho­spi­ta­ler. I 2012 blev han di­rek­tør i virk­som­he­den Ca­lum i Aal­borg. Fo­to: Claus Bech

Chri­sti­an Fri­is Bach

( R) var ud­vik­lings­mi­ni­ster i 2011- 13. I juli 2014 for­lod han Fol­ke­tin­get til for­del for job som le­der af FNs Øko­no­mi­ske Kommission for Eu­ro­pa ( Unece).

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.