’’

BT - - NYHEDER - Ka­ren Hæk­kerup

Nu kan jeg vir­ke­lig se, hvor­dan Chri­sti­ans­borg er en bob­le, hvor der he­le ti­den er et pres om, at nu skal der hand­les, nu skal der si­ges no­get og re­a­ge­res

Som me­get an­det i li­vet er det et sam­men­suri­um af til­fæl­dig­he­der, der lig­ger bag. Ka­ren Hæk­kerup var bå­de over­ra­sket og skuf­fet, da hun måt­te af­le­ve­re So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et til » Nej, det var over­vej­el­ser, der hav­de med mig selv at gø­re. Jeg hav­de lyst til at prø­ve nog­le an­dre ting af. Og jeg har sta­dig mas­ser af kon­takt med det po­li­ti­ske liv, men jeg får så lov at la­ve me­re ad­mi­ni­stra­ti­ve ting, «

Ryk­ker det ik­ke i cir­kus­he­sten, når val­get står for dø­ren, og din mand ( Ole Hæk­kerup, red) er i gang med at gø­re si­ne valg­pla­ka­ter klar?

» Jeg har væ­ret på klar af­væn­ning fra po­li­tik. Og det har væ­ret me­get po­si­tivt. Jeg var vant til at væ­re til ste­de og på min te­le­fon he­le ti­den. Nu kan jeg kom­me hjem fra en lang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.