’’

BT - - NYHEDER - Ka­ren Hæk­kerup

Jeg hav­de på in­gen må­de plan­lagt, at jeg skul­le træ­de ud af re­ge­rin­gen in­den et valg

» Nu kan jeg vir­ke­lig se, hvor­dan Chri­sti­ans­borg er en bob­le, hvor der he­le ti­den er et pres om, at nu skal der hand­les, nu skal der si­ges no­get og re­a­ge­res. Det er li­ge­som en cen­tri­fu­ge, og når man så hop­per af li­ge­som mig, så lan­der man og ryster ho­ve­d­et og kig­ger lidt for­bav­set på den der hvir­vel­vind, der fa­rer rundt. Når jeg snak­ker med folk på Chri­sti­ans­borg, kan jeg og­så mær­ke, hvor­dan de er helt op­pe at kø­re over, hvem dér har sagt hvad og ryg­ter om valg, og så sid­der jeg ba­re og tæn­ker, at jeg har jo an­dre vig­ti­ge gø­re­mål, der og­så er vig­ti­ge for sam­fun­det. Jeg sav­ner ik­ke po­li­tik, og der er jo og­så po­li­tik i det, jeg la­ver nu. «

Og så får man­den der­hjem­me må­ske nog­le ek­stra go­de råd?

» Det har han ik­ke al­tid brug for. Han kø­rer det po­li­ti­ske spor, og jeg kø­rer et er­hvervs­spor, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.