FRA PO­LI­TIK

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

SØN­DAG 17. MAJ 2015

EXIT PO­LI­TIK

En gam­mel ta­le­må­de si­ger, at jour­na­li­stik kan fø­re til hvad som helst, hvis man for­la­der det i ti­de.

Man kan ef­ter­hån­den ro­ligt til­fø­je, at det og­så gæl­der po­li­tik.

Hvor po­li­ti­ke­re for 10- 20 år si­den sta­dig ge­ne­relt blev på Chri­sti­ans­borg, til de skul­le bæ­res ud, er det an­der­le­des nu. Po­li­ti­ke­re, der sta­dig er i de­res bed­ste al­der, for­la­der rask væk Chri­sti­ans­borg og end­da mi­ni­ster­po­ster for at prø­ve kræf­ter med topjob i er­hvervs­li­vet el­ler an­dre ste­der. Og ik­ke nød­ven­dig­vis for­di de er ble­vet dår­ligt be­hand­let el­ler har tabt en magt­kamp, men sim­pelt­hen for­di de har lyst til at prø­ve kræf­ter med no­get an­det.

Blandt dem, der har for­ladt po­li­tik i den­ne valg­pe­ri­o­de el­ler ik­ke genop­stil­ler ved næ­ste valg, er de tid­li- ge­re mi­ni­stre Lyk­ke Fri­is ( V), Ka­ren Hæk­kerup ( S) Git­te Lil­le­lund Bech ( V), Le­ne Es­per­sen ( K) og Chri­sti­an Fri­is Bach ( R) samt Na­de­em Fa­rooq ( R), Emi­lie Turu­nen ( S), Per­nil­le Vigsø Bag­ge ( SF), Jep­pe Mik­kel­sen ( R) og Tom Be­hn­ke ( K).

Tid­li­ge­re har folk som Ma­lou Aamund ( V), Rik­ke Hvils­høj ( V), Pia Gjel­lerup ( S), Git­te Se­e­berg ( Ny Al­li­an­ce), Jakob Axel Nielsen ( K), Per­nil­le Blach Han­sen ( S), San­dy Brin­ck ( S), og El­se­beth Ger­ner Nielsen ( R) for­ladt po­li­tik til for­del for en ny kar­ri­e­re. Og folk som Naser Khader ( K) og Sø­ren Ga­de ( V) er skre­det, men kun­ne ik­ke hol­de sig væk, for nu er de på vej til­ba­ge.

Min­dre tå­l­mo­dig­hed

» Yn­gre po­li­ti­ke­re er ik­ke så tå­l­mo­di­ge som po­li­ti­ke­re var tid­li­ge­re. Folk som Na­de­em Fa­rooq ( R) og Jep­pe Mik­kel­sen ( R) har gjort det ud­mær­ket, men al­li­ge­vel vil de ger­ne prø­ve kræf­ter med no­get an­det. Og en fyr som Thor Mö­ger Pe­der­sen kan ar­bej­de med po­li­tik på fle­re for­skel­li­ge ni­veau­er. Jeg tror, det er et tegn på, at po­li­ti­ke­re ik­ke på sam­me må­de som tid­li­ge­re er indstil­le­de på at ven­te i åre­vis på at få de rig­ti­ge ord­fø­rer­po­ster, « si­ger Jesper Ter­man­sen, der er po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ra­dio 24Syv.

Mænd i mør­ke jak­ke­sæt

» For 10- 20 år si­den var det jo sta­dig tun­ge mænd i mør­ke jak­ke­sæt, der be­stem­te, og det hav­de stor be­tyd­ning, om man hav­de gjort en god ind­sats i DUI Leg og Vir­ke el­ler no­get an­det par­ti- re­la­te­ret. Nu gi­der de yn­gre po­li­ti­ke­re ik­ke stå mo­del til det. Sam­ti­dig er der og­så fle­re og fle­re yn­gre, der bli­ver valgt ind i Fol­ke­tin­get. Jeg tror, gen­nem­snitsal­de­ren ved det sid­ste valg var en af de la­ve­ste no­gen­sin­de. Så hvor Chri­sti­ans­borg tid­li­ge­re tit var den for­nem­me af­slut­ning på kar­ri­e­ren, er der nu nog­le, for hvem Chri­sti­ans­borg nær­mest er be­gyn­del­sen på kar­ri­e­ren, « si­ger Jesper Ter­man­sen.

Ka­ren Hæk­kerup har en flot ud­sigt fra sit kon­tor på ot­ten­de eta­ge i Land­brug og Fø­de­va­rer. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.