Dan­sker fin­der for­s­vun

En dansk dyk­ker har fun­det en tysk ubåd, der blev sæn­ket med 40 mand om bord blot 14 da­ge in­den Før­ste Ver­denskrigs af­slut­ning

BT - - NYHEDER - Ben­ny Ga­de Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Gert Nor­mann Andersen, er­hvervs­dyk­ker

FUND

Når det nye Sea War Mu­se­um åb­ner til som­mer i Thy­bor­øn, vil det blandt an­det for­tæl­le hi­sto­ri­en om den ty­ske ubåd U78, der har væ­ret for­s­vun­det i 97 år.

I sid­ste må­ned lyk­ke­des det nem­lig er­hvervs­dyk­ker og in­de­ha­ver af dyk­ker­sel­ska­bet JD Con­tra­ctors, Gert Nor­mann Andersen, at fin­de og iden­ti­fi­ce­re vra­get, der har væ­ret for­s­vun­det, si­den det blev tor­pe­de­ret. Det skri­ver Lemvig Fol­ke­blad.

Gert Nor­mann Andersen gjor­de fun­det un­der et togt sid­ste må­ned på Nord­s­ø­en, hvor han be­søg­te vra­ge­ne ef­ter de ski­be, der delt­og i ver­dens stør­ste søslag, Jyl­lands­sla­get.

Det var un­der det­te togt, han stød­te på vra­get af ubå­den, der iføl­ge er­hvervs­dyk­ke­ren lig­ger ’ ri­me­lig in­takt og ube­rørt’ 47 me­ter un­der ha­vover­fla­den 98 sø­mil vest for Nør­re Lyng­vig Fyr mel­lem Søn­der­vig og Hvi­de San­de.

Ef­ter­føl­gen­de er hav­bun­den ble­vet scan­net, li­ge­som dyk­ke­re fra JD Con­tra­ctors og en un­der­vands­ro­bot har be­søgt vra­get. Al­le op­lys­nin­ger­ne fra un­der­sø­gel­ser­ne be­kræf­ter, at det er den for­s­vund­ne U78, der nu er ble­vet fun­det, og den nyhed glæ­de­de dyk­ker­hol­det, for­tæl­ler Gert Nor­mann Andersen.

» Fun­det af ubå­den vak­te be­gej­string, for det er al­tid rart at få al­le en­der til at fal­de på plads og bi­dra­ge til hi­sto­ri­en om de be­gi­ven­he­der, der har fun­det sted ude i Nord­s­ø­en, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Ubå­dskri­gen var af­gø­ren­de

Hi­sto­ri­en om U78 ud­s­pandt sig, få da­ge før kri­gen slut­te­de. Den ty­ske ubåd blev på vej hjem op­da­get af en bri­tisk ubåd, der med en vel­pla­ce­ret tor­pedo send­te den ty­ske ubåd og 40 mand til bunds. In­gen over­le­ve­de for­li­set, der ske­te blot 14 da­ge, in­den Før­ste Ver­denskrig of­fi­ci­elt slut­te­de.

Ubå­dskri­gen var en af­gø­ren­de fak­tor un­der Før­ste Ver­denskrig. De ty­ske ubå­de spred­te skræk og ræd­sel ved at sæn­ke en lang ræk­ke far­tø­jer, der for­sy­ne­de de al­li­e­re­de med vå­ben og for­sy­nin­ger.

U78 var først og frem­mest be­reg­net til mi­ne­ud­læg­ning, men nå­e­de si­de­lø­ben­de at sæn­ke el­ler op­brin­ge 21 al­li­e­re­de ski­be.

Ubå­dskri­gen bli­ver et bæ­ren­de ele­ment, når det nye Sea War Mu­se­um åb­ner til som­mer i Thy­bor­øn, og der­for hå­ber Gert Nor­mann Andersen og­så at kun­ne for­tæl­le en del af U78s hi­sto­rie al­le­re­de ved åb­nin­gen.

» Der lig­ger jo en væl­dig hi­sto­rie be­gra­vet sam­men med ubå­den og dens mand­skab. Nu ved vi, hvor den lig­ger, og så kan vi på mu­se­et for­tæl­le hi­sto­ri­en om, hvor­dan den blev sæn­ket af en bri­tisk ubåd, og hvor­dan den selv sæn­ke­de ad­skil­li­ge ski­be in­den da, « si­ger Gert N o r m a n n Andersen.

Han er net­op nu ved at hen­te ma­te­ri­a­le hjem fra de ty­ske og ame­ri­kan­ske ar­ki­ver i håb om at kun­ne styk­ke den ful­de hi­sto­rie sam­men om ubå­den.

Det ene­ste, der er hen­tet op fra ubå­den er en så­kaldt ubå­ds­ven­til, der var for­lø­be- ren for ubå­de­nes snor­kel. Den lå på hav­bun­den ved si­den af ubå­den.

Sel­ve U78 bli­ver be­trag­tet som en grav­plads og vil der­for ik­ke bli­ve rørt. Der­for har der hel­ler ik­ke væ­ret dyk­ke­re in­de i sel­ve vra­get.

Sea War Mu­se­um er ba­se­ret på Gert Nor­mann An­der­sens pri­va­te sam­ling af v r a g f u n d . Mu­se­et vil blandt an­det for­tæl­le hi­sto­ri­en om Jyl­lands­sla­get, ver­dens stør­ste søslag, der fandt sted ud for den jy­ske ve­st­kyst i 1916, men vil og­så ha­ve fo­kus på ubå­de­nes af­gø­ren­de rol­le un­der Før­ste Ver­denskrig.

SØN­DAG 17. MAJ 2015

Er­hvervs­dyk­ker Gert Nor­mann Andersen fandt tid­li­ge­re i år den ty­ske ubåd U78, der har væ­ret for­s­vun­det i 97 år. Fo­to: Bo Am­strup Til høj­re ses et hi­sto­risk fo­to­gra­fi af ubå­den, før den blev tor­pe­de­ret un­der Før­ste Ver­denskrig. Fo­to: Gert Nor­mann Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.