Ndet tysk ubåd

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 17. MAJ 2015

Jyl­lands­sla­get var et søslag i Ska­ger­rak og Nord­s­ø­en un­der Før­ste Ver­denskrig, som blev ud­kæm­pet mel­lem den bri­ti­ske flå­de og den ty­ske høj­sø­flå­de 31. maj til 1. ju­ni 1916. Jyl­lands­sla­get var det ene­ste stør­re søslag un­der Før­ste Ver­denskrig og det stør­ste søslag, der no­gen­sin­de har fun­det sted. På bri­tisk si­de delt­og 149 ski­be med cir­ka 52.000 mand om bord. Ty­sker­ne trop­pe­de op med 101 ski­be og cir­ka 37.000 mand. Bri­ter­ne mi­ste­de 14 ski­be og 6.274 mand un­der sla­get. Ty­sker­ne mi­ste­de 11 ski­be og 2.545 mand. Beg­ge si­der hæv­de­de ef­ter­føl­gen­de at ha­ve vun­det Jyl­lands­sla­get. Ty­sker­ne, for­di de bri­ti­ske tab var de stør­ste. Bri­ter­ne, for­di de be­va­re­de kon­trol­len med Nord­s­ø­en. Den dan­ske er­hvervs­dyk­ker Gert Nor­mann Andersen fandt i april vra­get fra den ty­ske ubåd U78, som delt­og un­der Jyl­lands­sla­get. U78 blev skudt og sendt til bunds med dens 40 mand sto­re be­sæt­ning af en en­gelsk ubåd. Hi­sto­ri­en om Jyl­lands­sla­get og den ty­ske ubåd U78 kan op­le­ves på Sea Wa­ter Mu­se­um i Thy­bor­øn, som åb­ner til som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.