Dren­ge­ne fra sjæ­le

Tæsk, over­greb og unø­dig me­di­ci­ne­ring var hver­dag, da de var børn i sta­tens va­re­tægt. I 10 år har en grup­pe tid­li­ge­re bør­ne­hjems­børn kæm­pet for at få en of­fi­ci­el und­skyld­ning

BT - - NYHEDER - Tekst: Li­ne Tolstrup Holm lin@ ber­ling­s­ke. dk th­le@ ber­ling­s­ke. dk

Fo­to: Thomas Lek­feldt En for­stan­der, der slog, ind­til bør­ne­ne måt­te ind­læg­ges på sy­ge­stu­en. En læ­rer, der hå­ne­de, hvis man tis­se­de i sen­gen. Tæsk med nøg­ler i kra­ni­et, løft fra jor­den i hå­ret el­ler bank med ri­ver og skobør­ster. En dreng, der græd, til han bræk­ke­de sig midt i af­tens­ma­den – og blev tvun­get til at spi­se re­ster­ne, in­klu­si­ve eget opkast. En psy­ki­a­ter, der ud­skrev stærk psy­ko­far­ma­ka for ba­na­le li­del­ser. Poul- Erik Ras­mus­sen har som tid­li­ge­re bør­ne­hjem­s­dreng op­le­vet det he­le. Og hvis ik­ke han er­fa­re­de det på egen krop som barn, så han det ske for an­dre.

Men hvis han i dag skal næv­ne det vær­ste ved dren­ge­hjem­met God­havn i 1960er­nes Tisvil­de, var det ik­ke de kor­por­li­ge tæsk. Det var den ik­ke- ek­si­ste­ren­de om­sorg – for børn, der var ta­get væk fra de­res for­æl­dre og pla­ce­ret un­der den vok­sen­de vel­færds­stats vin­ger:

» Vi fik al­drig no­gen kær­lig­hed. End ik­ke et knus, når vi græd. Der­for har vi al­le sam­men ta­get en fø­lel­se af at væ­re kas­se­re­de og vær­di­lø­se med i vok­sen­li­vet, « si­ger han.

I ti år har de tid­li­ge­re bør­ne­hjems­børn i fore­nin­gen ’ God­havns­dren­ge­ne’ kæm­pet for at få en of­fi­ci­el und­skyld­ning for de svigt og den van­røgt, de var ud­sat for som børn, og som al­le­re­de den­gang var i strid med gæl­den­de lov­giv­ning. Hidtil uden held. Fi­re skif­ten­de so­ci­al­mi­ni­stre har si­den 2005 næg­tet at und­skyl­de, og i slut- april led God­havns­dren­ge­ne med for­mand PoulErik Ras­mus­sen i spid­sen end­nu et ne­der­lag, da de i Kø­ben­havns By­ret fik dom for, at de­res kla­ge­sag mod So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et er juri­disk for­æl­det. En dom, som fore­nin­gen ef­ter 14 da­ges be­tænk­nings­tid be­slut­te­de at an­ke. Bør­ne­hjems­bør­ne­ne vil, si­ger de, ’ gå he­le vej­en’:

’ Hjer­teskæ­ren­de’

» Vi har over­ve­jet me­get, om vi skul­le fort­sæt­te sa­gen, især på grund af den øko­no­mi­ske be­last­ning. Vi skal ud at skaf­fe pen­ge nu. Men vi har kæm­pet for det i ti år, vi vil ik­ke gi­ve op, så har vi jo spildt de ti år. Der er og­så man­ge af vo­res kammerater, der er gå­et bort, og som vi skyl­der at få oprejs­ning, « si­ger Poul- Erik Ras­mus­sen.

SØN­DAG 17. MAJ 2015

Her er det dren­ge på bør­ne­hjem­met God­havn ca. 1920.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.