Jo­hn­ny Clau­sen / 58 år På God­havn: 1969- 1970 ’’ Jeg fik én på kas­sen af for­stan­de­ren, så snart min mor var gå­et

BT - - NYHEDER -

» Jeg mi­ste­de min far, da jeg var lil­le. Min mor var ale­ne med tre børn og måt­te ha­ve tre job for at kla­re det. Hun var al­drig rig­tig hjem­me. Jeg ved ik­ke, om det var for­di, min mor ar­bej­de­de så me­get, el­ler om det var for­di, jeg var ord­blind... Li­ge plud­se­lig stod Bør­ne­vær­net og po­li­ti­et der ba­re, og så blev jeg sendt til God­havn. Jeg var 12 år. Jeg kan hu­ske an­kom­sten ty­de­ligt. Den står klart i min hukom­mel­se, for­di jeg fik så­dan én på kas­sen af for­stan­de­ren, så snart min mor var gå­et. For­di jeg græd, og ’ på God­havn græd man ik­ke’, sag­de han. Det gjor­de dob­belt ondt. Jeg skul­le si­ge far­vel til min mor, og jeg var al­drig ble­vet slå­et før, hver­ken af min mor el­ler far.

Si­den fik jeg of­te en på hat­ten. Det ske­te, når vi græd, hvis vi ik­ke kun­ne spi­se op, el­ler hvis vi for­søg­te at stik­ke af. Jeg sat­te mig en dag op på ta­get af Åsen ( sove­af­de­ling, red.) og sag­de, at jeg ik­ke kom ned no­gen­sin­de, hvis de slog mig igen.

Hver dag på God­havn fik jeg en ’ vi­ta­min­pil­le’. Jeg spi­ste dem, for jeg tro­e­de, at jeg skul­le ha­ve dem for at hol­de mig sund og rask. Si­den har jeg få­et ak­tind­sigt i min jour­nal og har læst, at det var Truxal ( stærkt an­tip­sy­ko­tisk, be­ro­li­gen­de mid­del, red.), psy­ki­a­te­ren Ib Osten­feld gav mig. De vil­le ha­ve, at man var dø­sig he­le ti­den, så man ik­ke var fræk.

Jeg kom hjem, da min mor gif­te­de sig igen. Hun var me­get ulyk­ke­lig over, at jeg var derop­pe. I man­ge år har jeg så­dan set fortrængt de år. Jeg har væ­ret hel­dig, at jeg fandt en sød pi­ge at le­ve sam­men med, som var vir­ke­lig sød til at hjæl­pe mig igen­nem det. Men jeg ved, at fle­re af mi­ne gam­le ven­ner, de an­dre God­havns­dren­ge, hav­de en me­get hård ung­dom ef­ter­føl­gen­de. Nog­le med narko, man­ge er dø­de. Jeg kan ik­ke for­stå, at det skal væ­re så svært for myn­dig­he­der­ne at si­ge und­skyld. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.