’’

BT - - NYHEDER -

Luf­ten var ik­ke god, for der lug­te­de af råd­ne mus­lin­ger. Var­men fik vi ved at ar­bej­de. Drev vi den af i ba­re to mi­nut­ter, frøs vi bit­ter­ligt Gun­nar Andersen om at ar­bej­de 30 me­ter un­der van­d­over­fla­den

Sæn­ke­kas­ser­ne var dem, bro­ens fi­re strøm­pil­ler skul­le stå på. Det ind­le­den­de ar­bej­de med de enor­me 7.000 ton tun­ge be­ton­kas­ser - der nær­mest var på stør­rel­se med et skib - fo­re­gik på land, hvor stø­be­kas­sens ’ loft’ blev støbt nøj­ag­tigt som den ujæv­ne bund dér, hvor den skul­le pla­ce­res.

Et til­løbs­styk­ke

Stærkt for­sim­plet blev sæn­ke­kas­sen der­næst sø­sat - et gi­gan­tisk til­løbs­styk­ke, som trak fle­re hund­re­de­tu­sin­de dan­ske­re til Lil­le­bælt - og vendt 180 gra­der ved hjælp af van­dog sten­bal­last. Der­på blev den pla­ce­ret på lavt vand - nu med ’ lof­tet’ som bund - og pil­len støbt di­rek­te oven­på. Me­ter for me­ter. Og i takt med at ton på ton hvi­le­de på sæn­ke­kas­sen, blev den truk­ket læn­ge­re og læn­ge­re ud i bæl­tet, frem mod den en­de­li­ge pla­ce­ring. Hvor den blev ned­bo­ret. Og her var det så, at den egent­li­ge ny­ska­bel­se kom ind i bil­le­det.

Tak­ket væ­re det helt spe­ci­el­le vandtæt­te ler­lag i Lil­le­bælt blev sæn­ke­kas­sen helt om­slut­tet af le­ret og der­med blev den ind­ven­di­ge del ik­ke på­vir­ket af det kraf­ti­ge tryk på ha­vets bund. Luf­ten til kam­me­ret fik de op­pe­fra gen­nem en trap­pe- og Der var selv­føl­ge­lig mas­ser af dra­ma un­der det lan­ge byg­ge­ri. Som da en af sæn­ke­kas­ser­ne un­der en kraf­tig storm rev sig løs ude på van­det. Men uhel­det ko­ste­de ik­ke liv.

Det gjor­de det til gen­gæld, da en ar­bej­der styr­te­de 17 m. og bræk­ke­de rygsøj­len. Den an­den dødsulykke skyld­tes et hånd­spil, som slog til­ba­ge og knu­ste montø­rens ho­ved.

Men et vi­dun­der blev Lil­le­bælts­bro­en.

Ef­ter en nat med sne og bi­den­de kul­de kun­ne Eu­ro­pas næst­stør­ste bro en­de­lig åb­nes. På beg­ge si­der af broen hav­de de lo­ka­le få­et fri fra ar­bej­de, så de kun­ne del­ta­ge i fol­ke­fe­sten, og væ­re blandt de før­ste, der gik, cyk­le­de el­ler kør­te mel­lem Fyn og Jyl­land.

El­ler som kong Chri­sti­an X ud­tryk­te det i sin åb­nings­ta­le: ’ Må broen ik­ke blot stå som et monu­men­talt min­de for vo­res slægts­leds tek­ni­ske dyg­tig­hed, men og­så tje­ne til vek­sel­virk­ning mel­lem be­folk­nin­gen på Fyn og i Jyl­land, til ære og gavn for vort fæd­re­land.’

I dag er broen blot en for­bi­pas­se­ren­de plet i øjen­kro­gen, når vi drø­ner over Fyn. I 1970 blev den nye lil­le­bælts­bro ind­vi­et, og der­med blev det tid­li­ge­re vi­dun­der re­du­ce­ret til en jer­n­ba­ne­bro. Og en smut­vej for bi­li­ster, cyk­li­ster og gå­en­de i lo­ka­l­om­rå­det.

’ Broskat­ten’ fort­sat­te med at væ­re en pen­ge­ma­ski­ne helt frem til 1950, hvor den var med til at be­ta­le ti an­dre bro­er. Først i for­bin­del­se med Sto­re­bælts­bro­en blev en bro­af­gift ge­nind­ført. Kil­der: Mid­del­fart Mu­se­um samt Jo­hn Juh­ler Han­sen, In­du­stri­mu­se­et, Dan­marks Sta­ti­stik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.