SLIP FOR ET SL ’’

Med en ræk­ke simp­le råd vil du let kun­ne und­gå et sl­ag­til­fæl­de, som li­ge nu er den tred­je­hyp­pig­ste dødsår­sag her­hjem­me

BT - - SUNDHED - Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

OVER­LE­VEL­SE

Kvit smø­ger­ne, dyrk mo­tion, und­gå at spi­se for me­get. Vi har hørt det før, men al­li­ge­vel gør vi det ik­ke. Op mod halv­de­len af al­le sl­ag­til­fæl­de kun­ne væ­re und­gå­et, hvis vi blev bed­re til at æn­dre livsstil, si­ger eks­per­ter.

3.400 dan­ske­re fal­der hvert år om af et sl­ag­til­fæl­de – og dør. Der­u­d­over vil hver sjet­te dan­sker bli­ve ramt i lø­bet af li­vet. Må­ske med in­va­li­di­tet til føl­ge.

De dy­stre for­ud­si­gel­ser er ik­ke til at ta­ge fejl af, men frem­ti­den be­hø­ver ik­ke at væ­re så dy­ster end­da. Det for­tæl­ler Hanne Christensen, der er over­læ­ge på neu­ro­lo­gisk af­de­ling på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal. te­syg­dom­me, men hjer­neska­der er en ka­te­go­ri for sig. Man­ge dør af en blod­prop el­ler en blød­ning i hjer­nen, og de, der over­le­ver, må of­te le­ve de­res vi­de­re liv med sto­re be­græns­nin­ger og han­di­cap, « si­ger Li­se Beha Eri­ch­sen, der er di­rek­tør for Hjer­nesa­gen.

En sund livsstil er livsvig­tig

Troels We­sen­berg Kjær, der er over­læ­ge på neu­ro­lo­gisk af­de­ling på Roskil­de Ho­spi­tal, bak­ker sin kol­le­ga op. Han for­tæl­ler, at vi kan und­gå man­ge sl­ag­til­fæl­de, hvis ba­re vi er me­re op­mærk­som­me på at le­ve uden for me­get tands­mør og ci­ga­ret­ter. Ryg­ning er dog den stør­ste fjen­de og der­for det, der skal sæt­tes ind over for først.

» Ryg­ning er det vær­ste, så­dan er det ba­re. Der­for me­ner jeg, at det skal væ­re svæ­re­re at ry­ge. Folk respek­te­rer ik­ke de ry­ge­for­bud, som ek­si­ste­rer. Der­for skal der sæt­tes end­nu kraf­ti­ge­re ind ved at ta­ge hånd om de for­bud, « si­ger over­læ­gen.

Troels We­sen­berg Kjær me­ner og­så, at man ik­ke skal glem­me de an­dre fak­to­rer som mang­len­de mo­tion og dår­lig kost i form af mad med for me­get fedt og salt. For det er alt sam­men med til at øge ri­si­ko­en for åre­for­kal­k­ning, som luk­ker blod­kar­re­ne og der­med øger ri­si­ko­en for en blod­prop i hjer­nen. Sonja Mik­kel­sen, før­tids­pen­sio­nist

ef­ter blod­prop

SØN­DAG 17. MAJ 2015

Da jeg fik at vi­de, at jeg skul­le væ­re før­tids­pen­sio­nist, vid­ste jeg ik­ke, om jeg skul­le gri­ne el­ler græ­de

Sonja Mik­kel­sen blev for snart fi­re år si­den ramt af en blod­prop. I dag er hun før­tids­pen­sio­nist og kæm­per med hukom­mel­sen og en lam­mel­se.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.