Sonjas dag

BT - - SUNDHED - Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

RAMT

Dår­lig hukom­mel­se og hæn­der, der ik­ke vil mak­ke ret. I dag er dag­lig­da­gen en gan­ske an­den for den 55- åri­ge Sonja Mik­kel­sen, der tid­li­ge­re ar­bej­de­de fuld­tid som la­bo­r­ant, men som nu er før­tids­pen­sio­nist.

I ju­ni 2011 våg­ne­de Sonja Mik­kel­sen midt om nat­ten. Hun kun­ne ik­ke for­kla­re hvor­for og ik­ke mær­ke, at der var no­get galt. Men da hun stod op for at ta­ge et glas vand, kun­ne hun godt se, at hun hang lidt i den ene si­de af an­sig­tet.

» Jeg over­ve­jer, om jeg skal rin­ge til vagt­læ­gen el­ler væk­ke min mand. Men jeg en­der med at gå i seng, for­di jeg tæn­ker, at det nok ik­ke er no­get. «

Det vi­ste sig, at det var en blod­prop, der hav­de ramt Sonja Mik­kel­sen. Men det fandt hun først ud af, da hun våg­ne­de mor­ge­nen ef­ter og plud­se­lig ik­ke kun­ne ta­le med sin mand. Se­ne­re vi­ste det sig, at hun hav­de få­et end­nu en blod­prop på det tids­punkt.

» Jeg kan ba­re hu­ske, at jeg vil for­tæl­le min mand, at jeg har det mær­ke­ligt, men så kan jeg plud­se­lig ik­ke snak­ke og bli­ver selv­føl­ge­lig ban­ge. Min mand re­a­ge­rer straks og rin­ger ef­ter en am­bu­lan­ce, « for­tæl­ler hun.

’ Li­vet slår en kol­bøt­te’

Da Sonja Mik­kel­sen kom til sig selv på ho­spi­ta­let ef­ter den skræm­men­de op­le­vel­se, tænk­te hun mest på ba­re at kom­me i gang med sit ar­bej­de igen.

» Jeg sen­der en be­sked til min chef om, at jeg mel­der mig klar til næ­ste må­ned igen. Jeg tror selv­føl­ge­lig, at jeg skal på ar­bej­de igen, « si­ger hun.

Men det skul­le hun ik­ke. Sonja Mik­kel­sen fik en fy­re­sed­del et halvt år ef­ter, for­di kom­mu­nen ik­ke kun-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.