’’

BT - - SUNDHED - Hanne Christensen, over­læ­ge, Bis­peb­jerg Ho­spi­tal

Der er ik­ke no­gen tvivl om, at vi kan ned­brin­ge an­tal­let af blod­prop­per i hjer­nen og hjer­ne­blød­nin­ger, når vi forebygger

» Der er ik­ke no­gen tvivl om, at vi kan ned­brin­ge an­tal­let af blod­prop­per i hjer­nen og hjer­ne­blød­nin­ger ( som kal­des sl­ag­til­fæl­de, red.), når vi forebygger. Det gør man ved at æn­dre livsstil på en ræk­ke punk­ter som for ek­sem­pel ved at drop­pe ci­ga­ret­ter­ne, « si­ger hun.

Hanne Christensen bli­ver næp­pe ar­bejds­løs fo­re­lø­big. For an­tal­let af blod­prop­per og hjer­ne­blød­nin­ger ser li­ge nu ud til at lig­ge sta­bilt på 1213.000 år­ligt.

De hø­je tal er en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at fore­nin­gen Hjer­nesa­gen li­ge nu kæm­per en brav kamp for at sæt­te me­re fo­kus på den fryg­te­de til­stand. Der­for har de net­op ind­ledt kampag­nen ’ Hver­dags­mo­tion - op med pul­sen, ned med blod­tryk­ket’, der skal få dan­sker­ne til at dyr­ke me­re mo­tion i hver­da­gen. Hå­bet er at mind­ske an­tal­let af dan­sker­ne, der får et sl­ag­til­fæl­de.

» Vi ta­ler me­get om kræft- og hjer-

Gør det let at væl­ge sundt

Men hvis det vir­ke­lig lig­ger så li­ge for at und­gå op mod halv­de­len af dan­sker­nes år­li­ge sl­ag­til­fæl­de, hvor­for sker det så ik­ke? Hanne Christensen me­ner, at det ik­ke ba­re er så­dan li­ge til at få folk til at æn­dre ad­færd. Men hun me­ner, at nog­le kon­kre­te til­tag kan hjæl­pe.

» Hvis vi gør det nem­me­re for folk at træf­fe de ret­te valg, vil det hjæl­pe. Det kan væ­re at gø­re det svæ­re­re at ry­ge el­ler at gø­re det nem­me­re at sæl­ge sun­de fø­de­va­rer, « si­ger hun.

Troels We­sen­berg Kjær ser og­så en ud­for­dring i det at få folk til at æn­dre ad­færd, men si­ger sam­ti­dig, at det egent­lig ik­ke er så me­get, der skal til for at mind­ske sin ri­si­ko for at få en blod­prop:

» Det er vig­tigt, at man op­le­ver en form for ’ be­løn­ning’ for at be­gyn­de på en sun­de­re livsstil. Det kan man gø­re ved at la­ve en kon­kur­ren­ce mod an­dre, hvor man ser, hvor me­get man hver især har lø­bet på en uge. Og så er det alt­så ik­ke ret me­get mo­tion, der skal til. Det kan væ­re en spurt op på fjer­de sal tre gan­ge i træk, og så har man fri for den dag. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.