Li­ge kamp

BT - - SUNDHED -

ne gi­ve svar på, hvor­når hun kun­ne kom­me på ar­bej­de igen.

I dag er Sonja Mik­kel­sen før­tids­pen­sio­nist og kæm­per med dår­lig hukom­mel­se og ned­sat kraft i høj­re si­de. Det be­ty­der, at hun bli­ver nødt til at stil­le en alarm, hver gang hun sæt­ter en kop te over, for ik­ke at glem­me det. Og når te­en er kom­met i kru­set, skal hun løf­te med ven­stre hånd. For høj­re hånd og arm du­er næ­sten ik­ke til no­get.

» Li­vet slår en kol­bøt­te fuld­stæn­dig. Da jeg fik at vi­de, at jeg skul­le væ­re før­tids­pen­sio­nist, vid­ste jeg ik­ke, om jeg skul­le gri­ne el­ler græ­de. Det er hårdt at fø­le sig kas­se­ret og ik­ke al­tid at kun­ne gø­re li­ge, hvad jeg har lyst til. Omvendt er jeg og­så glad for al den tid, jeg har nu, « si­ger Sonja Mik­kel­sen.

Sonja Mik­kel­sen er langt­fra hjæl­pe­løs. Hun bru­ger me­get af sin tid i sin sto­re ha­ve, går tu­re i sko­ven med hund­en, går til fit­ness, og sid­ste som­mer var hun i Ke­nya med sin mand, to dren­ge og svi­ger­dat­ter.

Bag­ef­ter kom­mer træt­he­den dog. Og hun må of­te ta­ge en hel dag ud til at hvi­le sig.

» Der er da­ge, hvor jeg tæn­ker: for po­k­ker da. Men jeg er glad for mit liv, og jeg har en fan­ta­stisk mand, der støt­ter mig og hi­ver mig op. «

Sonja Mik­kel­sen me­ner ik­ke, at hun skul­le ha­ve kvit­tet smø­ger­ne, så hun må­ske kun­ne ha­ve und­gå­et en blod­prop. Det var nok sket al­li­ge­vel, me­ner hun, for fa­mi­li­en er fle­re gan­ge ble­vet ramt af blod­prop­per - på beg­ge for­æl­dres si­de. I ste­det væl­ger hun at se po­si­tivt på det liv, hun har, og­så selv­om det er en dag­lig kamp for hukom­mel­sen og den sva­ge høj­re si­de af krop­pen.

» Jeg ser det som, at jeg har få­et en chan­ce til. Jeg vil ik­ke sid­de og syn­ke hen, og jeg har må­ske få­et en ny til­gang til li­vet. Jeg gi­der for ek­sem­pel ik­ke at skæn­des så me­get som tid­li­ge­re. Det er li­vet for kort til. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.