R du at få en blod­prop TEST: ER DET EN BLOD­PROP? DET KAN DU GØ­RE, FOR AT NED­SÆT­TE DIN RI­SI­KO

BT - - SUNDHED -

An­sig­tet

- Bed per­so­nen om at smi­le. Hæn­ger en af si­der­ne i an­sig­tet?

- Bed per­so­nen om at løf­te ar­me­ne. Fal­der el­ler gli­der den ene arm ned?

- Bed per­so­nen om at gen­ta­ge en sim­pel sæt­ning. Ta­ler per­so­nen slø­ret, us­am­men­hæn­gen­de el­ler mær­ke­ligt?

- Se, hvad klok­ken er, og ring straks 112, hvis du kan sva­re ja til nog­le af symp­to­mer­ne.

Arm

Ta­le

Tid

SØN­DAG 17. MAJ 2015

HUSK Te­sten

er god at ta­ge, hvis man er i tvivl, men man må ik­ke tø­ve med at rin­ge til 112. Hvert se­kund tæl­ler, når en blod­prop skal be­hand­les.

Mål

dit blod­tryk: Et blod­tryk på 120/ 80 el­ler der­un­der er det op­ti­malt. Er blod­tryk­ket 140/ 90 el­ler der­over er det for­hø­jet. Får man må­lt et blod­tryk på mel­lem 130139/ 85- 89, er der grund til at spa­re på salt, ta­be sig, stop­pe med at ry­ge og be­græn­se al­ko­ho­lind­ta­get, så blod­tryk­ket kan fal­de. må­lt dit ko­leste­rol hos læ­gen. det for højt, kan du sæn­ke det gen­nem ko­sten. Spis groft rug­brød, hav­re­gryn, frugt og grønt og spis sundt fedt fra blandt an­det fisk og nød­der. ci­ga­ret­ter­ne. de over­flø­di­ge ki­lo. al­ko­hol med må­de. mo­tion. di­ne ge­ner: Blod­prop­per kan væ­re ar­ve­ligt, så hvis no­gen i din fa­mi­lie tid­li­ge­re er ble­vet ramt, er det en god ting at væ­re ek­stra op­mærk­som.

Få Er Kvit Smid Drik Dyrk Tjek

Kil­de: Troels We­sen­berg Kjær, over­læ­ge på neu­ro­lo­gisk af­de­ling på Roskil­de Ho­spi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.