EN ØGLE PÅ

En grøn, ta­to­ve­ret krop og en klø­vet tun­ge er det før­ste, man ser, når man mø­der ’ The Lizard­man’

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

TA­TO­VE­RIN­GER

’ The Lizard­man’ har lig­get un­der nå­len i 700 ti­mer, så he­le hans krop ser ud, som om den har skæl li­ge­som en øgle. Der­u­d­over har han im­plan­ta­ter, spid­se tæn­der og en klø­vet tun­ge.

Han ser sin krop som et kunst­værk og un­der­ka­ster sig ind­gre­be­ne af æste­ti­ske år­sa­ger.

» Det he­le be­gynd­te som et kunst­pro­jekt, da jeg gik på uni­ver­si­te­tet, hvor jeg læ­ste kunst og fi­lo­so­fi. Her fik jeg ide­en om at trans­for­me­re min krop, « si­ger han og ud­dy­ber, at ide­en bag øg­le­te­ma­et kom, for­di det skul­le fun­ge­re på he­le krop­pen og sam­ti­dig kun­ne vi­de­re­ud­vik­les. Med ti­den kom den split­te­de tun­ge og spid­se tæn­der.

Gør enormt ondt

’ The Lizard­man’, og­så kal­det Erik Sprague, be­gynd­te med at bli­ve ta­to­ve­ret som 21- årig og idé­ud­vik­le som 18- årig. De man­ge ti­mer un­der nå­len har ik­ke væ­ret en sjov for­nø­jel­se.

» Det gør enormt ondt. Alt, hvad jeg gør ved min krop, gør ondt. Men det be­ty­der ik­ke, at jeg stop­per, for man stop­per ik­ke ba­re med at gø­re ting, ba­re for­di det gør ondt. Jeg hav­de et mål som jeg vil­le gen­nem­fø­re. Kvin­der stop­per hel­ler ik­ke med at fø­de børn, ba­re for­di det gør ondt, « for­kla­rer han.

Fa­mi­li­en støt­ter mig

Selv­om øgle- man­den al­le­re­de har brugt ca. 700 ti­mer un­der nå­len, mang­ler han sta­dig godt og vel 50- 100 ti­mer, før kro­ps- pro­jek­tet er fær­digt. Selv­om ’ The Lizard­man’ ik­ke bli­ver yn­gre, er der ik­ke et øje­blik, han for­try­der. at det ik­ke vil væ­re nemt for mor og far at se sin søn æn­dre sin krop på den må­de, som øgle- man­den har gjort. Men for for­æl­dre­ne var det en helt na­tur­lig ud­vik­ling.

Teg­ne­de al­tid på sig selv

SØN­DAG 17. MAJ 2015 » Det gi­ver god me­ning for min mor og far, der har set mig he­le li­vet. Min mor sag­de en­gang til en jour­na­list, at det vil­le væ­re mær­ke­ligt, hvis jeg ik­ke så så­dan her ud, for­di hun ved, hvem jeg er, og vil­le væ­re me­re over­ra­sket, hvis jeg ik­ke hav­de gjort det, « for­kla­rer ’ The Lizard­man’ og ud­dy­ber.

» Da jeg var barn, teg­ne­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.