VI­DEN­SKAB. DK Fed­me- epi­de­mi skyl­des ik­ke ge­ner

BT - - NYHEDER -

SUND­HED

År­sa­gen til den dan­ske fed­me­epi­de­mi skal ik­ke fi ndes i vo­res ge­ner, vi­ser et dans­k­le­det stu­die fra blandt an­det Fre­de­riks­berg og Bis­peb­jerg Ho­spi­tal. Der­i­mod la­der mil­jøpå­virk­nin­gen i li­vets før­ste år til at væ­re mest af­gø­ren­de.

» Det me­ner vi at kun­ne si­ge på bag­grund af fed­me­epi­de­mi­ens ud­vik­ling, som så ud til at ram­me spe­ci­fi kke fød­selsår­gan­ge, sam­ti­dig med at fed­me­ten­den­sen var til ste­de al­le­re­de i den tid­li­ge barn­dom, « for­tæl­ler ph. d. Te­resa Adelt­oft Ajs­lev fra In­sti­tut for Syg­doms­fore­byg­gel­se på Fre­de­riks­berg og Bis­peb­jerg Ho­spi­tal.

For­sker­ne un­der­søg­te, om børn, der blev født med fed­me­re­la­te­re­de ge­ner, var me­re til­bø­je­li­ge til at bli­ve fe­de, hvis de blev født eft er 1971, hvor fed­me­epi­de­mi­en tog fat. Det vi­ste sig ik­ke at væ­re til­fæl­det, og der­med kan ge­ner ik­ke for­kla­re fed­me­epi­de­mi­en .

» Der er man­ge mu­lig­he­der, men en af dem in­ter­es­se­rer mig sær­ligt - nem­lig be­tyd­nin­gen af bak­te­ri­e­sam­men­sæt­nin­gen i tar­men, som må­ske har æn­dret sig over tid. Brug af an­ti­bi­o­ti­ka tid­ligt i li­vet og fød­sel ved kej­ser­snit vi­des at på­vir­ke tarm­bak­te­ri­e­sam­men­sæt­nin­gen, som må­ske kan fø­re til fed­me, « for­tæl­ler Te­resa Adelt­oft Ajs­lev.

Bak­te­ri­er i tar­men ser ud til at væ­re af­gø­ren­de for væg­ten. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.