Can­na­bis­for­bud for­bed­re­de ka­rak­te­rer

BT - - NYHEDER -

Uden­land­ske stu­de­ren­de, der blev næg­tet ad­gang til can­na­bis- ca­fe­e­er i den hol­land­ske by Maa­stri­cht, har si­den 2011 få­et for­bed­ret de­res ka­rak­te­rer be­ty­de­ligt. Det vi­ser et nyt stu­die fra blandt an­det Maa­stri­cht Uni­ver­si­tet. Det var sær­ligt i de ma­te­ma­ti­ske fag, at de stu­de­ren­de, der mi­ste­de ad­gan­gen til de så­kald­te ’ coff ee shops’, fi k bed­re ka­rak­te­rer. Det hæn­ger godt sam­men med forsk­ning, som har vist, at de kog­ni­ti­ve fær­dig­he­der bli­ver ned­sat af can­na­bis, for­tæl­ler for­sker­ne.

Stu­de­ren­de, der ik­ke ry­ger can­na­bis, kla­rer sig bed­re. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.