Kul­tur Klov­ner­ne slår til igen

Cas­per og Frank i Can­nes med ’ Klovn - Fore­ver’

BT - - KULTUR - Julie Kragh jukr@ bt. dk

BT I CAN­NES

Den før­ste ’ Klovn’- film hav­de pre­mi­e­re i de­cem­ber 2010. Den­gang tog de dan­ske ver­dens­stjer­ner Cas­per Christensen og Frank Hvam vel­vil­ligt tu­ren gen­nem me­di­e­møl­len for at gø­re re­k­la­me for den sats­ning, det var at fø­re ’ Klovn’uni­ver­set fra tv- skær­men til bi­o­gr­af­lær­re­det.

Selv jeg, der den­gang var jour­na­list for et min­dre nu luk­ket magasin, fik be­vil­get en hel halv dag i sel­skab med ko­mi­ker- duo­en, der blandt an­det lær­te mig, at mænd, der læg­ger de­res iPho­ne med skær­men nedad, er nog­le skum­le ty­per, og at man skal ha­ve sex med sin kæ­re­ste mindst tre gan­ge om ugen, for at det kom­mer til at hol­de.

’ Klovn’ er big bu­si­ness

’ Klovn – The Movie’ blev en af de bedst sæl­gen­de dan­ske film i ny­e­re tid, og nu prom­ove­rer duo­en den læn­ge­ven­te­de ef­ter­føl­ger, ’ Klovn Fore­ver’, i Can­nes, hvor Frank og Cas­per al­li­ge­vel hæn­ger ud un­der film­festi­va­len for at mø­des med uden­land­ske sam­ar­bejds­part­ne­re. He­le ’ Klovn’- uni­ver­set er nem­lig og­så ble­vet big bu­si­ness for dets op­havs­mænd med nypro­du­ce­re­de ver­sio­ner i fle­re eu­ro­pæ­i­ske lan­de, og – må­ske – en ame­ri­kansk ud­ga­ve.

Stol­te og en­tu­si­a­sti­ske

Al­li­ge­vel – el­ler må­ske net­op der­for - vir­ker Frank og Cas­per præ­cis så stol­te og en­tu­si­a­sti­ske over den nye film­ba­by, hvo­ri ho­ved­per­so­ner­nes næ­re ven­skab sæt­tes på prø­ve, ef­ter Frank bli­ver far, og Cas­per rej­ser til Los An­ge­les. Og at døm­me ef­ter de klip, den sjove duo vi­ste frem i lej­lig­he­den i Can­nes, bli­ver det en sjov og ik­ke mindst tåkrum­men­de om­gang – præ­cis som vi for­ven­ter af ’ Klovn’.

Men det er ik­ke ba­re en gen­ta­gel­se, lover ko­mi­ker­ne. ’ Klovn Fore­ver’ er me­re al­vor­lig, for­di fil­mens ho­ved­per­so­ner – li­ge­som dens op­havs­mænd – er ble­vet æl­dre og har få­et børn.

» Med al­de­ren er der jo me­re, man kan mi­ste for hver dag, der går. Man bli­ver me­re og me­re nervøs for sto­re æn­drin­ger, så man mi­ster alt det dej­li­ge, man har få­et skra­bet til sig i lø­bet af si­ne 44 år, « for­kla­rer Frank Hvam.

Og net­op dét at ha­ve no­get på spil er vig­tigt i co­me­dy – og­så selv­om det må­ske be­græn­ser sig til i- land­spro­ble­mer, po­in­te­r­er Cas­per.

» Frank og jeg har me­get for­skel­li­ge pro­ble­mer i det vir­ke­li­ge liv, selv­om vi er næ­sten jæv­nal­dren­de, men man kan i hvert fald si­ge, at det me­get of­te er selv­for­skyld­te pro­ble­mer, vi har i vo­res ver­den og i vo­res al­der. «

Cas­per bli­ver skilt fra Iben

Den nye ’ Klovn’- film er – gan­ske som den fo­re­gå­en­de film og tv- se­ri­en – kraf­tigt in­spi­re­ret af vir­ke­li­ge hæn­del­ser fra Cas­pers og Franks hver­dag.

For ek­sem­pel bli­ver Cas­per skilt i fil­men, li­ge­som han og Iben Hjej­le gik fra hin­an­den for et par år si­den. Men det var ik­ke spor aka­vet at spil­le sam­men med ek­sen gen­nem knap 10 år, for­sik­rer Cas­per Christensen:

» Iben og jeg ser sta­dig hin­an­den. Det var skønt at spil­le sam­men med hen­de igen. Hun er jo god! Iben har ac- cep­te­ret ’ Klovn’ he­le vej­en igen­nem, så det var ik­ke no­get med at over­be­vi­se hen­de, selv­om vi var gå­et fra hin­an­den. «

» Nej, jeg tror tvær­ti­mod hun har stor glæ­de ved li­ge at kig­ge for­bi og gi­ve dig en or­dent­lig ski­de­bal­le, « til­fø­jer Frank Hvam.

Den nye kvin­de i Cas­pers liv – den 18 år yn­gre Isa­bel – hav­de dog ik­ke lyst til at væ­re med, selv­om Frank jo­ker med, at det skam hav­de væ­ret på ta­le.

Skul­le Isa­bel al­li­ge­vel om­be­stem­me sig, er der ef­ter alt at døm­me sta­dig mu­lig­hed for at få ’ Klovn’ på sit cv. Den nye film, der har pre­mi­e­re d. 17. sep­tem­ber, bli­ver nem­lig næp­pe den sid­ste i ræk­ken.

» Vi har jo stor glæ­de ved at skri­ve den og ved at spil­le den, og vi er rig­tig gla­de for den film, vi har la­vet. For Frank og mig har det al­tid hand­let om, at vi kan li­de det, vi la­ver. Fo­re­lø­big har vi det sta­dig pis­seskægt med at la­ve Klovn, så det vil­le un­dre mig me­get, hvis vi ik­ke star­te­de en tre­er op på et tids­punkt, « for­tæl­ler Cas­per Christensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.