’ Det bli­ver svært at over­gå et­te­ren’

BT - - KULTUR - Julie Kragh jukr@ bt. dk Aven­gers: Age of Ul­tron Hjem Fast & Furious 7

FILMESKPERTEN TOP 5 1. 2. Lang hi­sto­rie kort 3. 4. Far from the Madding.. 5.

En ny ’ Klovn’- fi lm er på vej. Men selv­om det kan væ­re svært at eft er­føl­ge en kæm­pe­suc­ces, spår BTs fi lm­eks­pert fi lmen go­de chan­cer.

I går holdt Cas­per Christensen og Frank Hvam pres­se­mø­det for ’ Klovn Fore­ver’ - op­føl­ge­ren på stor­hit­tet ’ Klovn - The Movie’ - i Can­nes. ’ Klovn - The Movie’ fra 2010 og er med si­ne 838.881 solg­te bil­let­ter en af de stør­ste pu­bli­kums­suc­ce­ser i ny­e­re dansk tid.

Men selv­om det kan bli­ve svært at over­gå suc­ce­sen fra den­gang, me­ner BTs fi lman­mel­der Ni­els Lind Lar­sen, at der er grund til at se frem til den nye fi lm:

» Bar­ren er sat højt i for­hold til salgstal, men jeg tror, der er rig­tig god grund til at glæ­de sig. Det gør jeg i hvert fald, « slår han fast.

To­e­re - de så­kald­te ’ sequels’ der føl­ger eft er po­pu­læ­re fi lm - har oft e et lidt dår­ligt ry, og det er der en god grund til:

» De fl este to­e­re bli­ver helt over­ord­net la­vet for at mal­ke suc­ce­sen og mang­ler der­for de ting, der gjor­de den før­ste fi lm ori­gi­nal, « for­kla­rer Ni­els Lind Lar­sen.

For­nuft igt at ven­te nog­le år

Der­for me­ner han og­så, at det er en for­nuft ig be­slut­ning, at den sjove duo har ven­tet nog­le år, in­den de gik i gang med en ny fi lm. For der er og­så fordele ved at byg­ge vi­de­re på et po­pu­lært uni­vers.

» På man­ge må­der kan det væ­re en ga­ve at ha­ve no­get vel- kendt, hvor man kan ar­bej­de vi­de­re med mil­jø­et og ka­rak­te­rer­ne, og når der er gå­et så re­la­tivt lang tid, tror jeg be­stemt, de har no­get nyt at kom­me med. «

Go­de ma­nuskript­for­fat­te­re

Ni­els Lind Lar­sen un­der­stre­ger, at han ge­ne­relt sy­nes, at de to ko­mi­ke­re er rig­tig go­de ma­nuskript­for­fat­te­re, og pe­ger og­så på, at tv- se­ri­en ’ Klovn’ ud­vik­le­de sig me­get i de fi re år den blev sendt.

» Den blev bed­re og bed­re.

Han sy­nes der­for, det ly­der som en god idé, at ko­mi­ker­ne har valgt at skift e ’ set­ting’, så fi lmen i ste­det for Dan­mark den­ne gang fi nder sted i USA, hvor Cas­per Christensen jag­ter en in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re.

» Det er godt at skift e sce­nen ud, men det er og­så kræ­ven­de, for så er der kun Frank og Cas­per til at op­ret­hol­de gen­ken­de­lig­he­den fra tv- se­ri­en og fi lme­ne. Omvendt kan de bru­ge de­res dan­ske selv­for­stå­el­se som kon­trast til alt det ame­ri­kan­ske, og det kan bli­ve rig­tig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.