Emil Thorup

BT - - KULTUR -

Tv- vær­ten og de­sig­ne­ren Emil Thorup ar­bej­de­de en år­gang som Cas­per Chri­sten­sens per­son­li­ge as­si­stent og med­vir­ke­de i et par af­snit af tv- se­ri­en.

» Jeg har væ­ret med på si­de­linj­en på man­ge film­op­ta­gel­ser gen­nem ti­den, men jeg har sjæl­dent gri­net så me­get, som jeg gjor­de un­der ind­spil­nin­ger­ne til ’ Klovn’. Der er ik­ke no­gen over, el­ler ved si­den af, « ly­der ro­ser­ne fra Emil Thorup.

Han er ik­ke spor be­kym­ret for, om hans gam­le chef og Frank Hvam kan løf­te ’ den svæ­re to­er’:

» Der er la­vet seks sæ­so­ner in­den fil­men, og der stop­pe­de de al­drig med at væ­re op­find­som­me. Den­ne gang er der

Emils ynd­lings­sce­ne fra ’ Klovn’:

» Der er man­ge fryg­te­li­ge sce­ner, men det må væ­re den, hvor Bo­dil får pisk i ho­ve­d­et. Der sluk­ke­de jeg sim­pelt­hen – der er man­ge af­snit, jeg ik­ke har kun­net se. Det har væ­ret FOR pin­ligt. Jeg ken­der man­ge af de per­so­ner, der er on­de i se­ri­en, som jo er vildt flin­ke i vir­ke­lig­he­den – f. eks. Flem­m­ing Øster­gaard og Mey­er­heim, det er næ­sten ik­ke til at hol­de ud. «

Cas­per le­ver li­vet i Los An­ge­les, mens Frank har få­et barn med Mia i Dan­mark

Fo­to: Hol­ly Ste­in

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.