Flem­m­ing Øster­gaard

BT - - KULTUR - Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

to ori­gi­na­ler, « ly­der det fra Don Ø.

Han hå­ber, at fil­men ram­mer den kend­te ’ Klovn’- hu­mor:

» Det er en spe­ci­el form for hu­mor – lidt un­der bæl­te­ste­det. Men bag ved gri­ne­ne er der og­så lidt al­vor bag, og det er en ud­mær­ket kom­bi­na­tion, « me­ner han.

Flem­m­ing Øster­gaards ynd­lings­sce­ne er fra det af­snit, han selv er med i:

» Det ly­der må­ske lidt mær­ke­ligt, men dér hvor Frank lig­ger og mil­dest talt har skidt i sen­gen, mens hans nye bad­min­ton­mak­ker kom­mer ind - det sy­nes jeg er helt fan­ta­stisk, « gri­ner han.

et nyt ’ ta­ke’, som de har holdt hem­me­ligt, så når folk går ind og ser det, bli­ver det no­get helt nyt og van­vit­tigt. Jeg hå­ber, de over­går sig selv. Cas­per har ud­vik­let sig me­get som per­son si­den et­te­ren, og det hå­ber jeg, skin­ner igen­nem, « for­tæl­ler Thorup. » Jeg glæ­der mig til alt, hvad min ven Cas­per er in­vol­ve­ret i. Jeg rend­te li­ge ind i ham og Isa­bel for ny­lig, og jeg ved, de og­så glæ­der sig. Jeg er helt sik­ker på, at det nok skal bli­ve spæn­den­de med dets in­ter­na­tio­na­le til­snit. «

Den tid­li­ge­re FCK- boss med­vir­ke­de i et min­de­vær­digt af­snit af ’ Klovn’, hvo­ri hav­re­gryn­s­kug­ler pro­du­ce­ret af hans bar­ne­barn gi­ver stak­kels Frank dår­lig ma­ve.

» Det var en for­nø­jel­se at væ­re med. Det vig­tig­ste er, at man kan im­pro­vi­se­re – det kan man ik­ke und­gå, når man er sam­men med de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.