’’ Man skal ik­ke prø­ve at over­by­de på de sam­me punk­ter. Det må ger­ne væ­re li­ge så sel­v­ud­le­ve­ren­de og pin­ligt, som vi ken­der det, men på an­dre om­rå­der end sex, for el­lers kan man ri­si­ke­re, at folk sy­nes, det er lidt des­pe­rat

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen, BTs fi lm­eks­pert

Sam­spil­let mel­lem Frank og Cas­per blev bed­re, og med fi lmen lyk­ke­des det dem at la­ve en fi lm, der var end­nu me­re græn­se­over­skri­den­de end se­ri­en, « ly­der det fra Lind Lar­sen.

Han me­ner, at det vil væ­re far­ligt for Cas­per og co. at for­sø­ge at gen­ta­ge den græn­se­over­skri­den­de fa­con fra sid­ste fi lm.

» Man skal ik­ke prø­ve at over­by­de på de sam­me punk­ter. Det må ger­ne væ­re li­ge så sel­v­ud­le­ve­ren­de og pin­ligt, som vi ken­der det, men på an­dre om­rå­der end sex, for el­lers kan man ri­si­ke­re, at folk sy­nes, det er lidt des­pe­rat, « vur­de­rer Ni­els Lind Lar­sen. un­der­hol­den­de. Det er godt, at de ik­ke ba­re ta­ger på en ny ka­no­tur el­ler po­l­te­ra­bend, « me­ner han.

Ni­els Lind Lar­sen tør ik­ke spå om, hvor­vidt ’ Klovn Fore­ver’ har po­ten­ti­a­le til at over­gå den før­ste fi lm, men...

» Jeg vur­de­rer, at den nye fi lm har en god chan­ce for at bli­ve rig­tig sjov og un­der­hol­den­de. Om den så kan over­gå salgstal­le­ne, er en an­den sag. Men de har ik­ke kørt de­res ka­rak­te­rer i sænk end­nu – man vil sta­dig ger­ne se pin­li­ge op­trin med dem, « ly­der dom­men. ’ Klovn Fore­ver’ har

pre­mi­e­re i sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.