Grev Erik tri­ves ne­de i Lü­beck

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk Ar­kiv­fo­to: Chri­sti­an Als

70 I MOR­GEN

For fem år si­den pak­ke­de grev Erik Dan­neski­old- Sam­søe si­ne få per­son­li­ge ejen­de­le på Gis­sel­feld og måt­te med Kon­gens Fo­ged og en lå­ses­med som vid­ner ta­ge en bit­ter af­sked med lan­dets fem­te­stør­ste gods.

Et far­vel til et liv i 35 år som over­di­rek­tør, der be­gynd­te lyk­ke­ligt, men end­te sær­de­les bryd­somt. Fa­mi- lie­fejden med di­ver­se rets­sa­ger tog hårdt på ham, for­di han ik­ke kun­ne fi nan­si­e­re dem, så han måt­te syg og ned­brudt indstil­le op­gø­ret i Hø­jeste­ret.

I dag, kort før 70 års da­gen, sy­nes hu­mør­ba­ro­me­te­ret eft er storm at nær­me sig smukt.

» Jeg fl yt­te­de for et par år si­den i al ube­mær­ket­hed til han­sesta­den Lü­beck, som jeg gen­nem ti­den har be­søgt fl ere gan­ge og sy­nes gan­ske godt om. Og det fal­der fi nt i tråd med min slægts in­ter­na­tio­na­le for­tid. Vi er ik­ke stavns­bund­ne og har al­tid væ­ret på far­ten. Min far, grev Chri­sti­an, gift ede sig så­le­des med en schweizer, der blev min mor, og jeg hav­de en over­gang min op­vækst dér, si­den i Lie­ch­tenste­in og så i Nor­di­ta­li­en. Og jeg tog min land­brugs­ud­dan­nel­se på sto­re god­ser i Sve­ri­ge. «

’ Åben­lyst ueg­net’

Der kun­ne skri­ves en bog om de 12 års dra­ma og ne­der­la­get på god­set. Det er der og­så. I Bjørn Wester­gaards og Pe­ter Juuls værk ’ Kam­pen om Gis­sel­feld’ løft es slø­ret for fejden og den kri­tik, som frem­før­tes af grev Eriks vir­ke og per­son, og som end­te med, at han af ret­ten blev er­klæ­ret for ’ åben­lyst ueg­net’ til stil­lin­gen som over­di­rek­tør – og måt­te fra­træ­de til for­del for sin nie­ce, He­le­ne.

Det har ik­ke æn­dret hans grun­dindstil­ling:

» En ny be­sty­rel­se til­tvang sig mag­ten og fra­tog mig mi­ne ret­tig­he­der fra Chri­sti­an den 5.’ s te­sta­men­te og gjor­de mig til ku­sto­de, in­den jeg måt­te hol­de helt op. Lidt oprejs­ning fi k jeg da af en vold­gift , hvor­eft er Gis­sel­feld skal yde mig en per­son­lig pen­sion re­sten af li­vet. « Er al­le rets­sa­ger så ude af ver­den? » Ja, jeg kan ik­ke me­re, men min lil­le­bror, ad­vo­kat Ul­rich Dan­neski­old- Sam­søe, og min dat­ter, Eri­ca, har et sags­for­løb om det gam­le te­sta­men­te mod min nie­ce på Gis­sel­feld, god­s­be­sty­rel­sen og Ci­vilsty­rel­sen. «

Er Dan­mark nu ude af til­væ­rel­sen?

» Nej da, det ta­ger kun fi re ti­mer med to­get, så kan jeg hø­re rå­d­hus­klok­ker­ne igen. Og fød­sels­da­gen fejres da og­så med fa­mi­li­en i Kø­ben­havn. «

Grev Erik Dan­neskjold- Sam­søe fyl­der 70 år i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.