Li­gu­ster- bal­la­de

BT - - TV -

Hem­me­lig­he­der bli­ver af­slø­ret, og nye ly­ster op­står for be­bo­er­ne på Lær­ke­vej, da den al­ko­holg­la­de Elisa­beth plud­se­lig kol­lap­ser un­der sin egen fest og bli­ver kørt på ho­spi­ta­let. Be­ske­den fra læ­ger­ne er, at hen­des ny­rer er slidt op, og det får hen­des kæ­re- ste, hjem­me­værns­man­den Tor­ben til at sæt­te alt ind på at fi nde en ny ny­re til Elisa­beth. I star­ten går det ik­ke så godt, men så duk­ker Elisa­bet­hs dybt re­li­gi­øse sø­ster op på vej­en. Hun er fa­na­tisk afh oldskvin­de, hvil­ket ik­ke li­ge­frem hjæl­per på stem­nin­gen, men til gen­gæld er hun fuld af me­get fi ne og næ­sten ubrug­te or­ga­ner. Plud­se­lig øj­ner Tor­ben en løs­ning på pro­ble­mer­ne. I et an­det hus på vej­en sker der og­så saft ige ting. Æg­te­par­ret Kim og Astrid stø­der nem­lig ved et til­fæl­de ind i Astrids gam­le fl am­me, den fl ot­te læ­ge Per, med øge­nav­net Pe­nis Per, og det bli­ver start­skud­det til at prø­ve no­get nyt. En par­mid­dag fø­rer til swin­ger- sex med Pe­nis Per og hans ko­ne, Ka­ri­na. Pro­ble­met er ba­re,

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

at Astrids ap­pe­tit er stør­re end Kims, og sex med Ka­ri­na vi­ser sig at væ­re ik­ke helt ukom­pli­ce­ret. ( TV 2)

Søs Ege­lind som Elisa­beth og Chri­sti­an Taf­d­rup som Su­ne Holm i det dan­ske ko­me­di­ed­ra­ma ” Lær­ke­vej - til dø­den os skil­ler” fra 2012.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.