Hen­rik

STRU­BE

BT - - SØNDAG -

Hvad er du god til?

Det stør­ste dra­ma i dit liv? Hvad sy­nes du om Dan­mark an­no 2015? Din ynd­lings­be­skæft igel­se?

Hvad ha­der du mest? Hvil­ke per­so­ner be­trag­ter du som hel­te? Hvil­ket ta­lent gad du godt ha­ve?

Hvad er du dår­lig til?

Hvor i ver­den vil du helst bo? Hvad er det svæ­re­ste, du no­gen­sin­de har gjort?

Jeg sy­nes, jeg eft er­hån­den er ret god til at skri­ve og syn­ge san­ge. Nu 15 al­bum. Den ny­e­ste cd, hvor jeg spil­ler med Pe­te Repe­te, ’ En hå­be­fuld mand’ er net­op ud­kom­met og i øv­rigt har jeg skre­vet to ro­ma­ner. Da mi­ne børn og bør­ne­børn kom til ver­den. Men hver ene­ste dag er et dra­ma, må­ske ik­ke li­ge i mit eget køk­ken, men i ver­den om­kring os. Man­ge ver­den over vil­le øn­ske, de bo­e­de i et så ord­net, trygt og re­la­tivt so­li­da­risk sam­fund. Vi lig­ger på ver­dens­plan i top med vær­di­er som til­lid til hin­an­den, ik­ke- kor­rup­tion og vel­stand. Det er vær­di­er, vi har kæm­pet og ar­bej­det os frem til. Lan­det har po­ten­ti­a­le, men vi skal brem­se den sti­gen­de ulig­hed. Spil­le gu­i­tar, læ­se, væ­re sam­men med fa­mi­lie og ven­ner, rej­se og spi­se lækre må­l­ti­der. Når jeg selv bli­ver for utå­l­mo­dig. På det ydre: Vold. Ky­nis­me. Ma­ni­p­u­le­ren­de ad­færd. Løgn. Un­der­tryk­kel­se. Vel­gø­ren­de men­ne­sker med vi­sio­ner. F. eks. Kha­te­rah Parwa­ni, der fl yg­te­de her­til fra Af­g­ha­ni­stan. Hun vok­se­de op i Ur­ban­pla­nen og har i dag en juri­disk ud­dan­nel­se, som hun bru­ger til at rå­d­gi­ve un­ge i af­ra­di­ka­li­se­rings­pro­jek­tet Exitcirk­len. Jeg har ri­ge­ligt at gø­re med at for­val­te, ud­vik­le og ar­bej­de med de be­sked­ne ta­len­ter, der er ble­vet mig til del. Jeg er ik­ke den fød­te hånd­vær­ker, det fl æk­ker og knæk­ker, og der er ma­ler­k­lat­ter overalt. Jeg vil­le og­så ger­ne bli­ve bed­re til at væ­re i nu­et - jeg skal al­tid ha’ gang i en mas­se pro­jek­ter. Jeg fø­ler mig bå­de hel­dig og pri­vil­e­ge­ret over at bo i Dan­mark. Der­fra rej­ser jeg ud i ver­den og kom­mer til­ba­ge til. Der har væ­ret nog­le brud og valg i mit kær­lig­heds­liv, som var smer­te­ful­de og svæ­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.