H

BT - - SØNDAG -

an bø­jer sig for­over. La­der si­ne fi ngre næn­somt vift e sko­vens muld til si­de. Så træk­ker han det, der ved før­ste øje­kast lig­ner en gren, op af jor­den. Han ban­ker muld af på spa­dens skaft , og ly­den for­tæl­ler ham, at det er en knog­le. Nu ved han, at han igen vil fi nde det, han sø­ger. De jor­di­ske re­ster af en død sol­dat, der faldt her ved øst­fron­ten for me­re end 70 år si­den.

Om det er en lands­mand, en rus­sisk helt, el­ler en ty­sker, ved han ik­ke end­nu. Hvert 10. lig, han og kam­me­ra­ter­ne fi nder, er tysk. Så­dan i run­de tal. Ty­sker­ne kan de iden­ti­fi ce­re på de­res hund­e­tegn, skabt af alu­mi­ni­um.

De rus­si­ske sol­da­ter var der­i­mod ud­sty­ret med en lil­le pla­stik­be­hol­der med hånd­skrev­ne per­son­li­ge op­lys­nin­ger in­de­ni, og de er oft e væk. For­mul­det eft er de man­ge år.

Den 17- åri­ge rus­ser ræk­ker nu knog­len til sin le­der, der stu­de­rer den nø­je. De an­dre dren­ge i nær­he­den indstil­ler for en stund de­res ar­bej­de, in­den den 42- åri­ge mand nik­ker an­er­ken­den­de.

Vi er godt 1.500 km nor­døst for Kø­ben­havn. Og vi er langt fra tram­po­li­ner og fre­dags­slik. Her på de hi­sto­ri­ske slag­mar­ker, hvor ufat­te­li­ge tab fandt sted, uden for den rus­si­ske mil­li­onby Skt. Pe­ters­borg, bru­ger børn og un­ge - som te­e­na­ge­ren bag fun­det af knog­len - sam­men med pas­sio­ne­re­de voks­ne fra he­le Rusland fl ere uger om året på at le­de eft er knog­ler og kra­ni­er.

Og de un­ge her er blot nog­le få af dem, der hvert år for­la­der de­res hjem, får fri fra sko­le, så de kan kom­me her­ud for at gra­ve. Spør­ger man, hvor­for de gør det, så si­ger de, at de er ‘ stol­te’ af at ar­bej­de her, at det er ‘ spæn­den­de og vig­tigt’.

30- 40 km øst for Skt. Pe­ters­borg i det ve­st­li­ge Rusland gra­ver dren­ge ef­ter sol­da­ter, der faldt un­der an­den ver­denskrig. Ty­sker­ne, der an­greb Sov­je­tu­ni­o­nen i ju­ni 1941, be­lej­re­de by­en fra sep­tem­ber sam­me år. Den ty­ske krigs­ma­ski­ne for­søg­te at sul­te be­folk­nin­gen i by­en ihjel, og blo­ka­den blev først en­de­lig brudt ef­ter 872 da­ge. I for­sø­get på at bry­de blo­ka­den og få mad ind til by­ens bor­ge­re kom det til vold­som­me slag mel­lem Den Rø­de Hær og de ty­ske sol­da­ter, men ef­ter kri­gen blev der ik­ke ryd­det op på slag­mar­ker­ne. Det er dren­ge­ne nu i gang med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.