’’

BT - - SØNDAG -

Selv hans kin­der er mør­ke af jord. Den 17- åri­ge Niki­ta Ta­ra­sov for­tæl­ler, at han mindst en gang om året de se­ne­ste ot­te år har væ­ret på en eks­pe­di­tion som den­ne, hvor han har gra­vet fra mor­gen til aft en.

» Du skal ken­de dit lands hi­sto­rie - og hyl­de og ære dem, der gav de­res liv. De dø­de gjor­de det mu­ligt for os at le­ve på den­ne jord. Det hand­ler om mit land, min fa­mi­lie. Jeg er en pa­tri­ot, « si­ger han.

60 mil­li­o­ner dø­de

Man an­slår, at ca. 60 mil­li­o­ner men­ne­sker dø­de un­der An­den. Ver­denskrig. Me­re end 20 mil­li­o­ner sol­da­ter og ci­vi­le blev dræbt ved øst­fron­ten, og op til fi re mil­li­o­ner er sta­dig ‘ sav­ne­de’. Hvor man­ge sol­da­ter de fl ere hund­re­de fri­vil­li­ge grup­per fra he­le Rusland har fun­det på de tid­li­ge­re slag­mar­ker, er svært at si­ge. Nog­le ta­ler om op mod 500.000 på he­le øst­fron­ten, men tal­le­ne er usik­re.

Præ­cist an­tal el­ler ej: ‘ hel­te­ne’ skal ha­ve den be­gra­vel­se, ære og hyl­dest, de skul­le ha­ve haft for man­ge år si­den - og fa­mi­li­er­ne skal vi­de, hvad der blev af de­res kæ­re, for­kla­rer de un­ges le­der og læ­re­me­ster Ol­ga Struzha­nova, en kort­hå­ret kvin­de i mi­li­tær­tøj.

Det er hen­de, der med sir­lig hånd læg­ger knog­ler, som bli­ver gra­vet op af jor­den, på klæ-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.