BE­LEJ­RIN­GEN AF LENINGRAD

BT - - SØNDAG - FO­TO: Bax Lind­hardt

1941

SÅ­DAN GØR DE

1. De 14- åri­ge dren­ge Da­nil Mi­hai­len­ko og Ale­xej Pe­trov gra­ver hver dag un­der det tre uger lan­ge op­hold i sko­ven ef­ter sol­da­ter, der mi­ste­de li­vet un­der kri­gen. 2. Be­gra­vet i sko­v­bun­den lig­ger kra­ni­er og knog­ler, som bli­ver ta­get med hjem til lej­ren, hvor de læg­ges på et klæ­de for­an den rø­de stjer­ne, det sov­je­ti­ske og det rus­si­ske flag. 3. De gra­ven­de dren­ge le­der og­så ef­ter de hyl­stre, som in­de­hol­der sed­ler, hvor­på sol­da­ter­ne fra Den Rø­de Hær skrev de­res nav­ne.

Tys­kland sæt­ter kurs mod de sov­je­ti­ske by­er Leningrad ( i dag Skt. Pe­ters­borg, red.), Moskva og Sta­lin­grad. Ca. 3,5 mil­li­o­ner mand med vå­ben ar­bej­der un­der ha­ge­kor­sets tegn.

Leningrad un­der tysk ar­til­leri­be­skyd­ning. Blo­ka­den af Leningrad ind­le­des. Ty­sker­ne læg­ger sig i en jer­n­ring om by­en. Pak­hu­se, hvor fø­de­va­re­for­sy­nin­ger er op­lag­ret, øde­læg­ges af brand­bom­ber. Ind­byg­ge­re sul­ter ihjel og dræ­bes af bom­ber fra oven.

Blo­ka­den af Leningrad er de­fi­ni­tivt over­stå­et. Sov­jet­styr­ker når til Est­lands græn­se og mar­ke­rer en­den på tysk trus­sel mod Leningrad.

An­gre­bet på Ber­lin be­gyn­der.

De sov­je­ti­ske trop­per ind­ta­ger Ber­lin.

Tys­kland ka­pi­tu­le­rer. Da­gen kal­des ’ Sej­re­ns dag' i Rusland. På 70- års­da­gen i år blev da­gen mar­ke­ret med en stor­slå­et mi­li­tær­pa­ra­de i ho­ved­sta­den Moskva.

Fo­to: Scan­pix De før­ste for­sy­nin­ger kom­mer med last­bi­ler til Leningrad. Det sker over den fros­ne La­do­ga- sø, der kal­des ’ Li­vets vej’. Le­nin­gradsLen in­grads fol­ke­re­gi­ster re­gi­stre­rer 192.766 døds­fald­død ds­fald i ja­nu­ar j og fe­bru­ar. Men man­ge re­gi­stre­res­re­gi istre­res ik­ke. Of­fen­sivOf­fe en­siv for at fri­gø­re Leningrad stop­pet, da Sov­je­tu­ni­o­nensSov­je­tu An­den Stø­darmé

bli­verb afs af­skå­ret. Blo­ka­denBlok ka­den b bli­ver del­vis brudt un­der ope­ra­tio­nope ra­tion ’ I Is­kra’

Bl. a. i det­te om­rå­de gra­ver rus­se­re i dag ef­ter sov­je­ti­ske sol­da­ter, der mi­ste­de li­vet i kri­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.