’’

BT - - SØNDAG -

Ud af de 3.253 rus­si­ske sol­da­ter, som grup­pen har iden­ti­fi ce­ret de se­ne­ste 19 år, er kun 252 fa­mi­li­er ble­vet fun­det. For­kla­rin­gen er bl. a., at he­le fa­mi­li­er blev ud­s­let­tet un­der kri­gen, og at man­ge i dag har an­dre nav­ne end det, de fi k ved føds­len. Men uan­set om fa­mi­li­en bli­ver fun­det, bli­ver der rejst en min­de­pla­den for Egor Iva­novich Der­kat­chs i sumpen, hvor han blev fun­det.

Et stærkt rusland

Gra­ver­nes ar­bej­de er et op­gør med for­ti­dens hem­me­lig­he­der, en sø­gen eft er svar, og for de un­ges, pa­tri­ot- lær­lin­ge­nes, ved­kom­men­de og­så en læ­re om, at de skal væ­re stol­te af dét, de­res land ud­sprin­ger af.

Og det Rusland, som præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin i dag står i spid­sen for, vil igen rej­se sig og bli­ve en na­tion, som he­le ver­den vil kig­ge på med bå­de ære­frygt og respekt. Så­dan er hå­bet i hvert fald i sko­ven.

» Vi el­sker vo­res præ­si­dent. Han støt­ter os i vo­res ar­bej­de, « si­ger Ol­ga Struzha­nova om Pu­tin, som hun har mødt i april i år ved en højtidelighed for de dø­de sol­da­ter. Hun for­tæl­ler med rank ryg, at præ­si­den­ten ‘ op­for­dre­de dem til at fort­sæt­te’ de­res ar­bej­de.

En di­vi­sion fra det rus­si­ske for­svar gra­ver og­så, men op­ga­ven er for stor, for­kla­rer hun, da vi spør­ger, om det­te ik­ke er en op­ga­ve, som myn­dig­he­der­ne bur­de ta­ge sig af.

Og er det ik­ke for ma­ka­bert for børn at gra­ve her, spør­ger vi igen. Hun ryster at­ter på ho­ve­d­et og si­ger end­nu en­gang, at de ‘ skal læ­re de­res hi­sto­rie at ken­de’, at ‘ de læ­rer at kla­re sig selv uden de­res mor og junk­food’. Selv in­drøm­mer hun dog, at det tog hen­de et par år at væn­ne sig til at rø­re ved knog­ler og kra­ni­er.

» Vi bli­ver fær­di­ge en dag, men ik­ke snart, « si­ger hun og pe­ger på det rø­de fl ag med ham­me­ren og seg­let. Så pe­ger hun det rus­si­ske fl ag, som hæn­ger til ven­stre.

» Sol­da­ter­ne gik i krig un­der det rø­de fl ag, og vi ar­bej­der un­der det nye. Hvis man ik­ke el­sker og respek­te­rer de dø­de, så kan man ik­ke el­ske og respek­te­re de le­ven­de, « si­ger Ol­ga Struzha­nova.

DET HAR DE FUN­DET

UN­DER DEN­NE EKS­PE­DI­TION:

• 139 SOL­DA­TER FRA DEN RØ­DE HÆR • 19 ID- HYL­STRE, 10 IN­DE­HOLDT PA­PI­RER, DER KUN­NE LÆ­SES, OG TRE FA­MI­LI­ER ER BLE­VET FUN­DET • 9 TY­SKE SOL­DA­TER

DE SE­NE­STE 19 ÅR:

• 5.465 SOL­DA­TER FRA DEN RØ­DE HÆR, HVORAF 3.253 ER BLE­VET IDEN­TI­FI­CE­RET OG 252 FA­MI­LI­ER ER KON­TAK­TET • 139 ME­DAL­JER FOR ’ FOR­SVA­RET AF LENINGRAD’ • 5 ME­DAL­JER FOR ’ ÆRE’ • 1 ME­DAL­JE FOR ’ KAMP- TJE­NE­STE’ • 8 ORD­NER • 21 SOL­DA­TER ER BLE­VET BE­GRA­VET I DE­RES HJEM­LAND, 5 VIL BLI­VE DET • 571 TY­SKE SOL­DA­TER, HVORAF 505 ER BLE­VET IDEN­TI­FI­CE­RET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.