’’

BT - - SØNDAG - Ma­rion Thor­ning, for­fat­ter og kon­fl ikt- mæg­ler

Så langt, så godt. Men hvad så, hvis det vi­ser sig, at be­ho­ve­ne er li­ge så for­skel­li­ge som nat og dag? Skal I så gå fra hin­an­den?

Nej, ly­der det fra kon­fl ik­t­mæg­le­ren. Så må I til for­hand­lings­bor­det.

» For­hand­ling kan væ­re et ube­ha­ge­ligt ord at bru­ge i kær­lig­hed, men der er fak­tisk rig­tig me­get for­hand­ling i et parforhold. I ste­det for at ska­be enig­hed skal man fi nde ud af, hvor­dan man kan le­ve godt med de vo­res for­skel­li­ge be­hov. Man må hug­ge en hæl og skæ­re en tå. Fin­de den bedst tæn­ke­li­ge mel­lemvej. Må­ske skal man gå en helt al­ter­na­tiv vej, der ik­ke lig­ner no­gen af de for­slag, man hver især er kom­met med, « si­ger Ma­rion Thor­ning.

Og det med hæ­len og tåen er sær­de­les vig­tigt, un­der­stre­ger hun. Det er en pro­ces, der skal fo­re­gå i fæl­les­skab, og som beg­ge par­ter skal væ­re ind­for­stå­et med.

» Det er me­get vig­tigt, at det ik­ke kun er den ene, der får sin vil­je he­le ti­den. Det er det sam­me som at tis­se i buk­ser­ne. For der, hvor der er en vin­der, vil der og­så væ­re en ta­ber. Ta­be­ren vil hu­ske si­tu­a­tio­nen, og jo fl ere der er af den slags, jo me­re vil der ho­be sig op hos den per­son. Og så vil der op­stå en bit­ter­hed, som plud­se­lig kan kom­me til ud­tryk ved ut­ro­skab, sam­men­brud el­ler skils­mis­se. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.