HÅND­TE­RER I KON­FLIK­TER

BT - - SØN­DAG -

sy­nes’, men når man un­der­sø­ger, bli­ver det til en sam­ta­le. ’ Hvor­dan har du det med det? Jeg gør så­dan, for­di... Og når du gør så­dan, be­ty­der det så...?’. Et skæn­de­ri gør, at man fø­ler sig mis­for­stå­et og helt uty­de­lig. Men når man un­der­sø­ger sin egen si­tu­a­tion og sin part­ners, bli­ver beg­ge par­ter ty­de­li­ge. Det er ik­ke vig­tigt at få ret, men at væ­re ty­de­lig. Når I har un­der­søgt hin­an­dens be­hov, skal I hver især ta­ge an­svar. På den må­de vi­ser man, at man er pa­rat til at hand­le. Man vi­ser, at man er pa­rat til at gø­re no­get an­det, end man ple­jer. Man er pro­ak­tiv. Når man er re­ak­tiv, re­a­ge­rer man på det, den an­den gør. Er man pro­ak­tiv, ta­ger man fat i de van­ske­lig­he­der, der er. Det er okay at si­ge, at man er util­freds. Men man skal si­ge, at man ger­ne vil fi nde en løs­ning sam­men med sin part­ner. Og så skal man tro på, at det hjæl­per på sigt. En klog ting at gø­re er des­u­den at gi­ve sin part­ner for­be­re­del­ses­tid, når I skal snak­ke. Af­sæt et tids­punkt. Det er og­så respekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.