MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

Mads Hen­rik Stru­be, san­ger, gu­i­ta­rist, for­fat­ter, kom­po­nist, har i over 40 år væ­ret en pro­fi l på den dan­ske mu­siks­ce­ne. Han vok­se­de op i Kgs. Lyng­by, hvor han var med­lem af di­ver­se ga­ra­ge­band som Ro­se Far­mer Group. Si­den blev han med­lem af ’ No Na­me’ fra 1969 til 1973 og se­ne­re i 1973- 77 i ’ Rø­de Mor’. Han de­bu­te­re­de med so­lo­al­bum­met ’ Ven og Fjen­de’ i 1976 og dan­ne­de i 1977 Hen­rik Stru­be Band. I åre­ne frem til 1990 var Hen­rik Stru­be fuld­tids­mu­si­ker i stu­di­et og på lan­de­vej­en, og so­lo­kar­ri­e­ren har budt på sto­re hit . Des­u­den er han fre­elan­ce jour­na­list, har skre­vet ro­ma­nen ’ Hit’ og ’ Pas på øre­ne’ om tin­ni­tus. Far var i Spø­gel­ses­pa­trulj­en

Jeg kom til ver­den i Sor­gen­fri ved Virum i et lil­le ræk­ke­hus på Hy­ben­vej, og der bo­e­de jeg, til jeg var ot­te og mi­ne for­æl­dre blev skilt. Jeg fl yt­te­de med min mor og hen­des nye mand til Lyng­by. Min far, Povl, hav­de Stru­bes bog­han­del på Øster­bro, som for­hand­le­de al­le mu­li­ge for­mer for pa­rap­sy­ko­lo­gisk lit­te­ra­tur, astro­lo­gi, hyp­no­se og bø­ger om spø­gel­ser. Han tog rundt med no­get, han kald­te ’ Spø­gel­ses­pa­trulj­en’, og det fo­re­gik med hans nye ko­ne og i øv­rigt en hund af blan­det ra­ce. De fandt mu­lig­vis spø­gel­ser på her­re­går­de i Dan­mark. Jeg var nu ik­ke med, jeg hav­de ik­ke me­get med min far at gø­re. Jeg ar­bej­de­de i hans bog­han­del et par som­re. Vi så ik­ke me­get til hin­an­den og le­ve­de hver sit liv. Her var jeg højst et par år gam­mel og var væl­tet med en kro­ket­køl­le.

1.

Sto­re Hed­din­ge Pop­klub

Min mor Gur­li var an­sat på kon­tor og hen­de kom jeg til at bo hos, da mi­ne for­æl­dre var skilt. Da jeg var mel­lem tolv og 15 år, bo­e­de jeg på kostsko­ler i Ka­ri­se og Lund­by. Det var ik­ke de ly­se­ste år i mit liv, og det var li­ge eft er, at min bed­ste­mor var død, hvil­ket jeg sør­ge­de me­get over – for hun var den, jeg var mest sam­men med i den tid­li­ge barn­dom. Da jeg bo­e­de på kostsko­len, fi k vi hver an­den we­e­kend lov til at ta­ge til Sto­re Hed­din­ge Pop­klub. Det var alt­så om­kring 1965. Man drak ik­ke øl, men fi k lov til at ry­ge, det var den­gang, man røg fem Eiff el el­ler fem York. Det var på det tids­punkt, at jeg be­gynd­te at se mi­ne hel­te, De­fen­ders, Sir Hen­ry and his But­lers, Hit­ma­kers, Scar­letts. Min egen kar­ri­e­re på gu­i­tar be­gynd­te, da jeg fi k en spansk gu­i­tar af min mor - en Le­vin. Se­ne­re en halva­ku­stisk Höf­ner. Et af for­må­le­ne med at få en gu­i­tar var og­så, at man må­ske kun­ne få held med at gø­re pi­ger­ne in­ter­es­se­ret.

2.

I bad med Se­ba­sti­an

I 1971 var jeg her i bad med Se­ba­sti­an. Jeg var med på en af hans før­ste sing­ler, der hed ’ Los­se­plad­sen blø­der’. Den­gang hav­de jeg la­det mit hår gro i et par år. For ik­ke så læn­ge si­den har jeg ud­gi­vet cd’en ’ En hå­be­fuld mand’, og sam­men med key­bo­ardspil­le­ren Pe­te Repe­te spil­ler vi no­get, vi kal­der dag­ligstue­kon­cer­ter. Det fo­re­går på små, in­ti­me sce­ner fra Ged­ser til Ska­gen.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.