Folk mis­for­står mig

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Jeg har væ­ret skils­mis­se­barn, si­den jeg var 3 år gam­mel og har bo­et lidt frem og til­ba­ge hos bå­de min mor og far, som ha­der hin­an­den, for at si­ge det på en pæn må­de. Jeg er af en stor fl ok halv­sø­sken­de hvor vi som­me­ti­der har væ­ret nødt til at kæm­pe lidt for op­mærk­som­he­den fra bå­de mor og far. Jeg er desvær­re som man­ge an­dre ble­vet mob­bet en del igen­nem fol­ke­sko­len, for­di jeg og­så var en af de uhel­di­ge små­but­te­de pi­ger med bril­ler og gry­de­hår. Da mi­ne for­æl­dre har et me­get for­skel­ligt syn på op­dra­gel­se, har det selv­føl­ge­lig gjort mig til den per­son, jeg er i dag hvil­ket som­me­ti­der gi­ver mig lidt mod­stand. Min far op­dra­ger desvær­re eft er kæft , trit og ret­ning og at man si­ger tin­ge­ne som de er, hvor min mor er den bli­de. Det kan godt få per­so­ner til at mis­for­stå mi­ne in­ten­tio­ner og må­ske få dem til at bli­ve lidt skræm­te over mig. Jeg ved, at jeg som­me­ti­der kan væ­re dår­lig til at skju­le ir­ri­ta­tion i mit kro­p­s­sprog . Folk si­ger oft e, at jeg ser sur ud, selv­om jeg ik­ke er det. Som­me­ti­der, hvis jeg stres­ser, bi­der jeg tæn­der­ne sam­men så min kæ­be bli­ver bred, og jeg ser stram ud i ho­ve­d­et. Jeg har he­le vej­en igen­nem fol­ke­sko­le, eft er­sko­le, han­dels­skoleud­dan­nel­se og nu og­så min ud­dan­nel­se som elev få­et at vi­de, jeg har et pro­blem med mit kro­p­s­sprog og min at­ti­tu­de fra nog­le læ­re­re. De har al­le sagt, jeg lig­ner en, der ik­ke gi­der at væ­re der, selv­om jeg fak­tisk rig­tig ger­ne vil. Jeg eft er­spør­ger hver gang et svar på, hvad det er jeg gør for­kert, men får in­tet svar . Jeg får ros for mit ar­bej­de i bå­de sko­le og prak­tik, og de si­ger jeg er klog og pas­ser mi­ne ting men at jeg har et at­ti­tu­de pro­blem. Jeg øn­sker at væ­re ano­nym Mvh Kæ­re dig! Hvor er jeg ked af, at du skal ha­ve al den mod­stand. For du vir­ker ik­ke som en, der er liv­stræt el­ler sur el­ler uin­ter­es­se­ret. Kro­p­s­sprog er jo no­get van­ske­ligt no­get, for­di det er så ind­gro­et i os. Men ge­ne­relt kan jeg si­ge to ting: Folk re­a­ge­rer me­get oft e in­stink­tivt og tæn­ker ik­ke dy­be­re over, hvor­for du må­ske er, som du er, el­ler gør som du gør. De bru­ger ik­ke tid på at ana­ly­se­re dig. Det be­hø­ver de hel­ler ik­ke, selv­om jeg jo vil på­stå, at al­le men­ne­sker kan få no­get ud af at gø­re sig den ulej­lig­hed. I ste­det luk­ker de dig ude og ude­luk­ker der­med sig selv fra at få ind­sigt i dig og dit liv. Det an­det er, at du med ga­ran­ti bli­ver ved at lø­be ho­ve­d­et mod mu­ren, hvis ik­ke du bli­ver me­re be­vidst om, hvor­når du stø­der folk fra dig. Der­for er det så vig­tigt, at du har skre­vet. Jeg kan mu­lig­vis ik­ke lø­se dit pro­blem, men før­ste skridt er jo er­ken­del­sen af, at der er et pro­blem. Op­le­ver du som­me ti­der, at di­ne eg­ne små- ir­ri­ta­tio­ner gør dig selv i lidt dår­li­ge­re hu­mør? Jeg tror godt, det kan væ­re selv­for­stær­ken­de, og der­for vil jeg rå­de dig til at væ­re me­re obs på, når si­tu­a­tio­ner­ne op­står. Alt­så: Prøv at over­ve­je, om det på no­gen som helst må­de gav­ner dig el­ler æn­drer no­get, at du bli­ver sam­men­bidt. Tænk over, om det fak­tisk kun­ne til­fø­re dig me­re livs­vær­di ba­re at træk­ke på skul­dre­ne og ta­ge en dyb indån­ding i ste­det. Jeg tæn­ker jo, at du skal for­sø­ge at æn­dre di­ne va­ner for at glæ­de dig selv. Ik­ke for at be­ha­ge an­dre. Hvad de tæn­ker, kan nem­lig væ­re li­ge­gyl­digt. Men det er jo ik­ke li­ge­gyl­digt, hvis du selv sid­der og får det dår­ligt. Der er jo en mas­se dår­lig ener­gi her, som bli­ver skub­bet frem og til­ba­ge mel­lem dig og di­ne kol­le­ga­er. Der fi ndes fl ere kur­ser i kro­p­s­sprog. Jeg har læst om en, der hed­der Dor­te Sa­ch­mann Møller. Jeg ved ik­ke, om hun kan hjæl­pe dig di­rek­te, men ved et opkald kun­ne hun må­ske brin­ge dig det ret­te sted hen. For jeg tæn­ker, du skal ha­ve fat i no­gen, som kan afl æse dig uden at af­vi­se dig.

1000 go­de tan­ker fra An­net­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.