’’

BT - - SØNDAG -

DET ER SOM­ME ti­der, som om vi for­ven­ter, at li­vet skal væ­re per­fekt. Jeg sy­nes sag­tens, man kan be­stræ­be sig på at ska­be de per­fek­te vil­kår, men det er far­ligt at for­ven­te no­get. Man kan bli­ve så fryg­te­ligt skuff et. Jeg tal­te for­le­den med min læ­ge om det. Han for­tal­te, at han hav­de talt med kol­le­ga­er og med præ­ster om em­net: ’ Vi for­hol­der os nok me­re skep­tisk til li­vet’, sag­de han. ’ Vi ser jo hver dag, hvor skrø­be­ligt det er’. Det har han ret i, og jeg tror egent­lig, man­ge kun­ne gø­re sig selv en tje­ne­ste ved at næ­re sam­me skep­sis. Det er ik­ke det sam­me som at væ­re pe­s­si­mist. Slet ik­ke. Jeg kan ga­ran­te­re, at jo me­re be­vidst man er om, at li­vet kan æn­dres på et split­se­kund, de­sto me­re glæ­der man sig over de dej­li­ge ting, der fi ndes i hver­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.