Bør­ne­ven­li­ge vin­går­de

BT - - REJSER - To­re Grøn­ne ( tekst og fo­to) rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

FA­MI­LIE- UD­FLUGT

Jo, man kan ha­ve sag­tens ha­ve børn med på vin­rund­t­ur i ca­li­for­ni­ske Na­pa Val­ley. Her er fem vin­går­de, hvor børn får sig en fin op­le­vel­se, mens mor og far sma­ger på vi­nen.

gård mo­del­le­ret over et slot fra 1300- tal­lets Tosca­na. Og det er det mu­lig­vis og­så, men det er en stor op­le­vel­se, ik­ke mindst for de små.

Ca­stel­lo di Amor­osa lig­ger på en grøn bak­kesi­de i den nord­li­ge del af Na­pa Val­ley, og den ex­cen­tri­ske ejer, der er fjer­de­ge­ne­ra­tions vin­dyr­ker i da­len, har ik­ke spa­ret på no­get. Her er fem vagt­tår­ne, vold­grav, hæn­ge­bro og im­por­te­re­de, 500 ki­lo tun­ge ita­li­en­ske dø­re i ba­stan­te byg­nin­ger med ot­te eta­ger, hvor af de fi­re lig­ger un­der jor­den.

Her er in­tet min­dre end 107 rum – 95 af dem bru­ges i vin­pro­duk­tio­nen. Her er sto­re hal­ler med ita­li­en­ske fresko­er, vin­kæl­dre med krum­me lof­ter og end­da et tor­tur­kam­mer. Her er » hem­me­li­ge « , un­derjor­di­ske gan­ge, stal­de og en kir­ke. Og så er der selv­føl­ge­lig vin­mar­ker uden for.

En tur rundt på slot­tet vid­ner om, at man sag­tens kan ha­ve et lil­le styk­ke mid­delal­der­ligt Ita­li­en i Na­pa, så læn­ge man har pen­ge nok. Et be­søg skal nok få fan­ta­si­en til at lø­be løbsk hos un­ger­ne, mens de voks­ne kan sma­ge på go­de vi­ne. Læs om fle­re bør­ne­ven­li­ge vin­går­de på bt. dk/ rejseliv/ 5- bo­er­ne­ven­li­ge­vin­gaar­de- i- na­pa- val­ley

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.