Cir­kus er i by­en Fod­bold:

BT - - REJSER - Hen­rik Dre­boldt hedr@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

TYS­KLAND 2

De har for­be­redt sig i uge­vis. Li­ge si­den det lå fast, at de­res hold vil­le kom­me i fi­na­len. Nu er da­gen kom­met. Da­gen, der af­gør, om de­res hel­te kan løf­te po­ka­len med de sto­re øre. Den ul­ti­ma­ti­ve be­drift på klub­ni­veau i Eu­ro­pa.

For­vent­nin­ger­ne står skre­vet i de krigs­ma­le­de an­sig­ter. Selv­om de har fe­stet he­le da­gen, og gi­vet­vis og­så da­gen før, er ener­gi­ni­veau­et hø­je­re end til en 8- årigs dren­ge­fød­sels­dag. Det sam­me gæl­der lyd­ni­veau­et. Trom­mer, slags­an­ge og grup­pe­dans fyl­der om­rå­det om­kring sta­dion.

Det ene­ste, de hvi­de kan bli­ve eni­ge med de bol­sje­stri­be­de om, er, at det bli­ver et hold fra Madrid, der vin­der, da fi­na­le­hol­de­ne den­ne lu­ne for­år­s­af­ten – den 24. maj 2014 – i Lis­sa­bon er Re­al Madrid og At­le­ti­co Madrid.

Beg­ge holds til­hæn­ge­re er fod­bold­fans. Men de er og­så stor­by­turi­ster på ude­ba­ne. Blan­det op med værts­by­ens fod­bol­den­tu­si­a­ster og i tu­sind­vis af til­rej­sen­de VIP- sponsor­gæ­ster er en Cham­pi- ons Le­ague- fi­na­le en smel­te­di­gel af kul­tu­rer.

En sam­men­kogt ret, hvor in­gre­di­en­ser­ne først en­de­ligt ken­des, når se­mi­fi­na­ler­ne er spil­let en lil­le må­ned før fi­na­len. Kun værts­by­en og VIP- gæ­ster­ne lig­ger fast på for­hånd.

I 2014 blev det lat­i­n­eu­ro­pæ­isk stor­by gar­ne­ret med lat­i­n­eu­ro­pæ­isk fod­bold­kul­tur til­sat UE­FAs sto­re og vels­mur­te sponsor­ma­ski­ne, der fyl­der sta­dion med tu­sind­vis af gæ­ste- VIP’ere i jak­ke­sæt. De sid­ste er stort set de ene­ste, der går igen fra år til år – fans, by og fi­na­le­hold skif­tes ud.

Det gør hver fi­na­le unik, sam­ti­dig med at op­le­vel­ser­ne af det sto­re fod­boldcir­kus, der kom­mer til by­en, de­ler de sam­me ele­men­ter.

Ko­or­di­ne­ret ka­os

Cham­pions Le­ague- fi­na­len er den stør­ste fod­bold­be­gi­ven­hed i den år­li­ge eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­ka­len­der. Den ses af mil­li­o­ner af TV- se­e­re ver­den over. Værts­by­en fyl­des med de ti­tu­sin­der af til­sku­e­re, der skal se kam­pen på sta­dion – samt de tu­sind­vis af fans, der er rejst til fi­na­le­by­en uden en bil­let, men i hå­bet om at kø­be én el­ler ba­re væ­re tæt på de­res hel­te, når de kæm­per de­res stør­ste slag.

Læg der­til tu­sind­vis af ser­vi­ce­per­so­na­le og event­folk, der ta­ger sig af gæ­ster­ne om­kring fi­na­le­da­gen, og du har en idé om hvor stort og om­fat­ten­de Cham­pions Le­ague- cir­kus­set er.

El­lers for­stil dig, at Roskil­de Festi­va­lens 100.000 mu­sik­fans ryk­ker ind i Kø­ben­havn om­kring Par­ken for en af­ten, sam­ti­dig med at 10.000 for­ret­nings­folk skal på plads på sta­dion og i den eks­klu­si­ve Cham­pions Vil­la­ge uden­for.

Det en kæm­pe op­le­vel­se ba­re at væ­re der. Væ­re til­sku­er til det ko­or­di­ne­re­de ka­os. At se de tænd­te fans før kam­pen, og op­le­ve dem fe­ste bag­ef­ter. De sej­re­n­de for at hu­ske, de ta­ben­de for at glem­me.

Ti­fo­er og tyls­kør­ter

Sel­ve kam­pen på sta­dion er høj­de­punk­tet, det he­le hand­ler om.

På vej ind blan­des al­le in­gre­di­en­ser­ne. VIP’er­nes tro­fæ- ko­ner, den over­ris­le­de her­re­tur og fa­rog- søn- til- fod­bold. In­de på tri­bu­nen tæp­pe­bom­bes trom­me­hin­der­ne af larm. Slags­an­ge fra den ene en­de mø­des af pif­ten fra den an­den, og når slags­an­gen en­der, byt­ter fan­grup­per­ne rol­ler.

Der rul­les gi­gan­ti­ske ti­fo- ban­ne­re ud, og et vel­koreo­gra­fe­ret åb­ningsshow går for­ud for hol- de­nes ind­t­og på ba­nen. Hvor­for fod­bold­fans skul­le ha­ve en for­kær­lig­hed for de stort an­lag­te åb­ningsshow, der mest af alt min­der om en gym­na­sti­kop­vis­ning på spe­ed, er svært at for­stå. Ba­je­re og bold ri­mer dår­ligt på småpi­ger i tyls­kørt, der lø­ber i cirk­ler på en stor græs­plæ­ne.

Må­ske det mest hand­ler om UE­FAs selv­for­stå­el­se som en or­ga­ni­sa­tion på linje med den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mi­te. Og hvis OL skal ha­ve en åb­nings­ce­re­mo­ni, så skal Cham­pions Le­ague fi­na­len og­så.

Kam­pen er in­tens. At­le­ti­co fø­rer 1- 0 frem til to mi­nut­ter før tid. Men spil­le­re­ne er fla­de. Skæ­rer an­sig­ter for hver me­ter, de skal lø­be.

Re­al ud­lig­ner, og i den for­læn­ge­de spil­le­tid fal­der At­le­ti­co sam­men. Kon­ge­klub­ben vin­der 4- 1, og hjem­me­pu­bli­kum går amok, da po­rtu­gi­si­ske Cri­sti­a­no Ro­nal­do scorer det sid­ste mål på straf­fe.

Et dra­ma unikt for den maj- af­ten i 2014.

En op­le­vel­se for li­vet

Her i år er hol­de­ne nye – Bar­ce­lo­na mod Ju­ven­tus. Fi­na­len spil­les 6. ju­ni i Ber­lin i ste­det for Lis­sa­bon, så øl­len vil ga­ran­te­ret væ­re bed­re, mens vej­ret vil væ­re no­get me­re usik­kert.

Men grund­ele­me­ter­ne er de sam­me. VIP- gæ­ster­ne, de fa­na­ti­ske til­rej­sen­de fans, før- og ef­ter­fester­ne og dra­ma­et på sta­dion.

En Cham­pions Le­ague- fi­na­le er som en ka­me­leon, der kan æn­dre ud­se­en­de, men al­li­ge­vel er den sam­me. Om man er even­ty­rer, op­le­vel­ses­rej­sen­de, stor­by­turist, fod­bold­fan el­ler so­cio­log er næ­sten un­der­ord­net – det er en op­le­vel­se for li­vet.

Og det bli­ver 2015- fi­na­len i Ber­lin med ga­ran­ti og­så. Hvis ik­ke for dra­ma­et på ba­nen, så for dra­ma­et uden­for.

Hvis du har mas­ser af pen­ge på kon­to­en, så tag til Ber­lin og se kam­pen på sta­dion. Hvis du har me­re be­sked­ne sum­mer at rut­te med, så tag til Ber­lin og find en hyg­ge­lig ølk­nejpe el­ler en smart café og se kam­pen der.

Gør det for at se Ber­lin klædt på til fod­bold­fest, gør det for at op­le­ve fod­bold på hø­je­ste ni­veau, el­ler gør det ba­re for at se det fru­stre­re­de blik, der spre­der sig i et fan­far­vet an­sigt, når åb­nings­cer­moni­ens 120 småpi­ger i tyls­kørt fyl­der grønsvæ­ren og sig­na­le­rer, at der sta­dig­væk er en halv ti­me til kamp­start.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.