New York

BT - - REJSER - Mi­cha­el Ro­bak ( tekst og fo­to) rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

STOR­BY­FE­RIE

Åb­nings­sce­nen i Woo­dy Al­lens film­klas­si­ker » Man­hat­tan « er fyldt med kend­te bil­le­der fra New York. Der er stor­by­ens sky­li­ne, Ti­mes Squa­re og et spek­taku­lært vue henover Cen­tral Park.

Der er og­så en di­ner. En æg­te én, der ser ind­by­den­de og ær­kea­me­ri­kansk ud. Den hed­der Em­pi­re Di­ner og er må­ske den bedst kend­te af sin slags i New York. Ik­ke kun på grund af sit ka­rak­te­ri­sti­ske ud­se­en­de, men og­så for­di ma­den skul­le væ­re god.

Den dag, vi er der, flim­rer for­års­so­len på di­ne­ren, der lig­ner en blank tog­vogn på af­ve­je midt i et lys­kryds i Man­hat­tan­by­de­len Chel­sea.

Det er ik­ke svært at fo­re­stil­le sig Woo­dy Al­len kom­me gå­en­de si­de­læns ned ad ga­den, mens han ta­ler neu­ro­tisk og non­stop til en smuk bru­net­te, der på miraku­løs vis er fal­det for den lil­le mand med bril­ler­ne.

In­den­for bli­ver man hur­tigt og ef­fek­tivt trak­te­ret med isvand og et me­nu­kort. Kli­chéen på en ame­ri­kansk ser­vi­tri­ce – en mi­dal­dren­de, af­far­vet og ud­kørt kvin­de, der hel­le­re vil­le ha­ve væ­ret sku­e­spil­ler el­ler Bro­adwaysan­ge­r­in­de – hol­der ik­ke hos Em­pi­re Di­ner. Be­tje­nin­gen er en­ga­ge­ret og ven­lig, vo- res tje­ner præ­sen­te­rer sig så­gar med for­navn – Bry­an, hed­der han.

På kor­tet er der tra­di­tio­nel­le di­ner­ret­ter som ham­bur­ge­re, om­e­let­ter, for­skel­li­ge sandwi­chs og pan­de­ka­ger. Men og­så me­re mo­der­ne mad som for ek­sem­pel spi­cy re­jer og sa­lat med blæks­p­rut­ter.

For hård­ar­bej­den­de mænd

Sidst­nævn­te var helt sik­kert ik­ke på kor­tet, da Em­pi­re åb­ne­de i 1946. Den­gang var di­ne­re mest for sult­ne og hård­t­ar­bej­den­de mænd, i dag er lo­ka­let fyldt af bå­de mænd og kvin­der, lo­ka­le og turi­ster, un­ge og gam­le.

Ved si­den af os sid­der en mi­dal­dren­de irsk mand i blank bor­deaux vind­jak­ke og med et stort Mi­cha­el Laud­rup- hår; han og ko­nen ta­ler ik­ke sam­men, men ny­der ma­den i æg­te­ska­be­lig stil­hed.

Først da de er på vej ud, gi­ver de lyd fra sig, han spør­ger, hvor vi kom­mer fra og si­ger, at vi ro­ligt kan glæ­de os til ma­den.

Vi har be­stilt en ok­se­køds- ho­t­dog, en mel­ted che­e­sesandwich og mil­ks­ha­kes.

Vi er med an­dre ord gå­et ned ad den klas­si­ske di­ner­vej. Og alt sma­ger rent fak­tisk vir­ke­lig godt og fed­tet og ame­ri­kansk.

Vo­res sha­kes er ek­stra­or­di­nært go­de. Ho­t­dog­gen er en smu­le ke­de­lig, men nok mest for­di vi er bed­re vant; Dan­mark er et I- land, når det kom­mer til pøl­ser i brød.

Vi en­der med en reg­ning på 41 dol­lars ( cir­ka 290 dan­ske kr.) – hver­ken dyrt el­ler bil­ligt. Til gen­gæld er vi mæt­te re­sten af da­gen – di­ner- be­sø­get er ved 14- ti­den, og først klok­ken 21 er vi igen i stand til at spi­se lidt.

Som i fil­me­ne

Et par da­ge ef­ter ven­der vi til­ba­ge til di­ne­ren. Vi er ik­ke fær­di­ge med at af­prø­ve kor­tet og stem­nin­gen.

Der er en sær­lig tryg­hed ved at træ­de ind af dø­ren. Man har set det he­le tu­sind gan­ge før på film. Det blan­ke me­tal, der lø­ber rundt om bord­kan­ter­ne og på sto­le­ne i ba­ren. Møb­ler­ne, der er be­klædt med mør­ke­grønt nap­pa, de hyg­ge­li­ge bå­se, som de hel­dig­ste af gæ­ster­ne har få­et plads i.

Em­pi­re har med sin tra­di­tio­nel­le og smuk­ke in­dret­ning fle­re gan­ge væ­ret med i film. Di­ne­ren op­træ­der ud­over i Woo­dy Al­lens » Man­hat­tan « blandt an­det i » Ale­ne Hjem­me 2 « og » Men in Bla­ck « .

Di­ne­ren som fæ­no­men er sam­men med Mi­ck­ey Mou­se, co­un­try­mu­sik og Co­ca Co­la æg­te ame­ri­kansk kul­tur.

Fæ­no­me­net op­stod sidst i 1800- tal­let i form af en he­ste­truk­ken mad­vogn, der ser­ve­re­de tung kost for sult­ne ar­bej­de­re. Si­den­hen blev di­ne­ren mas­se­pro­du­ce­re­de stå­lkas­ser, som sta­dig lig­ne­de vog­ne, men som blev op­stil­let sta­tio­nært i de stør­re by­er. Li­ge­som Em­pi­re.

I dag er den ame­ri­kan­ske di­ner mest kendt som en ufor­mel restau­rant med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.